Jedyne takie miejsce dla MŚP w polskim internecie!

Wyszukaj

Aktualności

wtorek, 21 marzec 2017 07:15

KASA FISKALNA, A LIKWIDACJA FIRMY

Przedsiębiorca likwidujący firmę, który był czynnym podatnikiem VAT, musi sporządzić spis z natury na dzień likwidacji na potrzeby tego właśnie podatku. W spisie musi wykazać wszystkie te towary, od których odliczył VAT, a pozostałych mu na dzień likwidacji.

Towary, które musimy ująć w spisie to towary własnej produkcji jak i towary, które po nabyciu nie zostały sprzedane.

Spis z natury towarów sporządza się na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Informację o dokonanym spisie z natury, jak też o ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku należnego, należy dołączyć do deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu (czyli ostatni okres rozliczeniowy przedsiębiorcy).

Kasa fiskalna nie może być odsprzedana jako urządzenie służące do ewidencji obrotu przez inny podmiot, ale może być zbyta jako zbiór (agregat) części i materiałów. Dlatego też podatnik, któremu przysługiwało prawo do odliczenia VAT od zakupu tego urządzenia, powinien ująć je w remanencie likwidacyjnym i opodatkować. Za podstawę opodatkowania należy tutaj przyjąć aktualną, a nie historyczną jej wartość czyli ceną nabycia bądź koszt wytworzenia określone na dzień sporządzenia spisu. Dopuszczalne jest wycenienie kasy po cenie złomu, jeżeli ta odpowiada jej bieżącej wartości.

Konieczność sporządzenia remanentu likwidacyjnego na potrzeby VAT wynika z art. 14 ustawy o VAT. Remanent taki trzeba wycenić i opodatkować VAT-em.

Dodatkowe informacje

  • Branża Finanse, ekonomia, Usługi dla firm, Zakupy
piątek, 17 marzec 2017 07:57

LATAJĄCE TAKSÓWKI PAULA MALICKIEGO

 

 

Paul Malicki,założyciel Flappera, zo­sta­ł umieszczony przez ame­ry­kań­skie­go For­be­sa na li­ście "30 under 30", co oznacza, że nie ukończył jesz­cze 30 lat, ale zazna­czy­ł światu swoją dzia­łal­no­ść.

Paul Malicki studiował w Szwecji. Pierwszą pracę będąc jeszcze podczas studiów rozpoczął na Filipinach w start-upie. Następne zajęcie to praca na stanowisku dyrektora ds. Marketingu w Easy Taxi, czyli brazylijskiej aplikacji taksówkarskiej, zbliżonej do polskiego Ubera. Po spotkaniu w Rosjaninem, Paul Malicki postanowił stworzyć coś na wzór Easy Taxi, tylko dla helikopterów.

Firma zrealizował swoje  pierwsze loty podczas Olimpiady w Rio w 2016 roku. Firmą zainteresował się jeden z większych akceleratorów start-upów w Brazylii i Flapper dostał się do akceleratora ACE, który pod swoimi skrzydłami ma ponad 100 start-upów. Po rezygnacji rosyjskiego wspólnika Paul Malicki wyłożyłem wszystkie oszczędności jakie miał, zaczął prowadzić z bratem konsulting dla firm i z zarobione pieniądze inwestował w Flappera.

Na czym zarabia Flapper? Firma ma marżę od lotów, które or­ga­ni­zu­je dla mi­lio­ne­ra albo od lotu, który jest dzie­lo­ny mię­dzy pa­sa­że­ra­mi. Współ­pra­cu­je­ z ope­ra­to­ra­mi, któ­rzy dzia­ła­ją na rynku lotów, czyli takimi, które posiadają samoloty. Firma wykorzystuje puste przeloty powrotne danej linii ogłaszając je na platformie Flapper, Instagramie oraz Facebooku. Koszt lotu uzależniony jest od okresu, z reguły jest to 200 - 300 zł w obie strony. W okre­sie kar­na­wa­łu cena wzrasta do 1.500 zł za lot.

Zdaniem Paula Malickiego wyróżnienie które otrzymał od Forbes jest tylko potwierdzeniem,  że to co robi jest słuszne i podąża w dobrym kierunku. Jest to też sygnał dla Polaków, ponieważ Forbes wyróżnił 6 Polaków i wszystkie te osoby są skupione na rynkach zagranicznych. To jasny sygnał, że warto pokazać się za granicą i szukać możliwości rozwoju także poza Polską. Takie wyróżnienie otwiera zupełnie nowe drzwi i daje nowe możliwości.

 

źródło: forbes.pl

Dodatkowe informacje

  • Branża Transport, spedycja
piątek, 17 marzec 2017 07:55

ZMIANY W ALIOR BANK

Lata 2017-2020 to lata wdrażania nowej strategii Alior Banku, która zakłada 14 proc. zwrot z kapitału dla akcjonariuszy i ciekawszą ofertę, m.in. nowe rozwiązania cyfrowe.

Alior Bank będzie jeszcze bardziej innowacyjny i przyjazny klientom oraz wzmocni swoją pozycję kapitałową., poprzez uproszczenie o połowę oferty produktów i usług, wprowadzenie nowych rozwiązań cyfrowych ułatwiających zakup produktów i usług online oraz zainwestowanie dodatkowych 400 mln zł w IT i innowacje, zapewniając bezpieczne przejście klientów przez rewolucję technologiczną w bankowości.

Bank utrzyma najwyższy na rynku poziom marży odsetkowej na wysokości 4,5 proc., obniży wskaźnik kosztów do przychodów do 39 proc. oraz zapewni akcjonariuszom banku wzrost zwrotu z kapitału z 8 proc. w 2016 r. do 14 proc. w 2020 r.

Strategia banku na lata 2017–20 to kolejny krok w budowaniu nowoczesnej, innowacyjnej oferty przy pełnym wykorzystaniu potencjału Grupy PZU. Alior Bank przy współpracy z PZU zamierza stworzyć jednej z najbardziej innowacyjnych grup ubezpieczeniowych w Europie.

Dodatkowe informacje

  • Branża Bankowość, Finanse, ekonomia, Ubezpieczenia

14 marca br., podczas uroczystej gali, wyróżnienie za 2015 r. odebrała ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych. Gazele Biznesu to ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm.


Kryterium przyznawania nagrody są wyniki finansowe firm z trzech lat wstecz. W 2016 roku były to zatem lata 2013, 2014, 2015. ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych otrzymała nagrodę dzięki wzrostowi przychodu 2013/2015 o 141% oraz zatrudnieniu 559 osób na koniec 2015r.
- W ubiegłym roku cieszyliśmy się z udanego debiutu w rankingu, w tym - z ponownego wyróżnienia – mówi Artur Nowak – Gocławski z ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych – To pokazuje, że przyjęty przez nas sposób prowadzenia firmy oparty o wartości, myślenie kategoriami zrównoważonego rozwoju, nie przeszkadza w osiąganiu bardzo dobrych wyników finansowych. Wierzymy, że to właśnie dzięki niemu z powodzeniem rozwijamy naszą organizację. Dziękujemy wszystkim naszym partnerom, klientom, koleżankom i kolegom w firmie - przyjaciołom ANG, dzięki którym nasze działania mają sens. Gratulujemy także wszystkim wyróżnionym.

O tytuł Gazeli Biznesu 2016 w kategorii małych i średnich mogła ubiegać się firma, która rozpoczęła działalność przed 2013 r. i prowadzi ją nieprzerwanie do dziś. Poza tym w 2013 r. jej przychody ze sprzedaży mieściły się w przedziale pomiędzy 3 a 200 mln złotych, w latach 2013-2015 z roku na rok odnotowywała wzrost przychodów ze sprzedaży oraz ani razu nie odnotowała straty. Aby wziąć udział w konkursie, niezbędne jest zatem udostępnienie wyników finansowych, co ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych robi regularnie, uważając, że transparentność jest ważnym elementem dialogu z interesariuszami.
- Bardzo byśmy chcieli spełnić te warunki także w przyszłej edycji konkursu. Już teraz wiemy, że odnotowaliśmy wzrost wolumenów kredytów i przychodów ze sprzedaży w porównaniu z rokiem 2015. Wtedy to osiągnęliśmy wolumen sprzedaży w wysokości 1 346 mln, a przychody ze sprzedaży na poziomie 31,6 mln. W zeszłym roku natomiast wolumen osiągnął 1 745,5 mln, a przychody wyniosły 40,5 mln – dodaje Artur Nowak – Gocławski.

ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych to profesjonalna organizacja doradztwa finansowego, która posiada oddziały na terenie całej Polski. Z organizacją współpracuje blisko 600 spółdzielców i doradców. Jej partnerami biznesowymi są wszystkie najważniejsze banki w kraju. Spółdzielnia powstała w roku 2010, jako alternatywne dla korporacji miejsce pracy dla doświadczonych doradców kredytowych. Formuła spółdzielni gwarantuje Członkom współwłasność i współdecydowanie o kierunkach działania Spółdzielni.  ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych jest organizacją, która przywiązuje dużą wagę do tego, aby być firmą odpowiedzialną społecznie i rozwijającą się zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Rankingi Gazele Biznesu sporządzane są co roku przez dzienniki ekonomiczne należące do szwedzkiej grupy Bonnier Press Group. Oprócz "Pulsu Biznesu" zestawienia takie opracowują jego siostrzane dzienniki ze Szwecji, Danii, Austrii, Łotwy, Rosji, Estonii i Słowenii. Kryteria wyboru Gazel są w poszczególnych krajach dostosowane do lokalnych warunków gospodarczych, ale cel wszędzie jest ten sam: promowanie małej i średniej przedsiębiorczości. Autorem rankingu jest wywiadownia gospodarcza Coface Poland, która jest odpowiedzialna za weryfikację danych finansowych zgłoszonych przedsiębiorstw.

 

Dodatkowe informacje

  • Branża Bankowość, Finanse, ekonomia
czwartek, 16 marzec 2017 14:20

REKORDOWY ZYSK ORLENU W 2016 ROKU

PKN Orlen w 2016 r. osiągnął rekordowy w historii spółki zysk na poziomie 5,4 mld zł (netto) i był wyższy o 4,3 mld zł od uzyskanego w 2015 r.

Konsekwentne działania ukierunkowane na wzrost wartości spółki przyniosły efekt w postaci rekordowego zysku. W 2016 r. PKN Orlen kolejny rok z rzędu wypłacił dywidendę, która z zysku za 2015 r. wyniosła wtedy 2 zł na jedną akcję. Zarząd spółki rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za 2016 r. w wysokości 3 zł na jedną akcję i taką propozycję przedstawi na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy, które podejmie ostateczną decyzje w tej sprawie.

Dodatkowe informacje

  • Branża BHP / ochrona środowiska
piątek, 10 marzec 2017 06:41

ZWOLNIENIA W PZU

PZU SA i PZU Życie SA zdecydowały o restrukturyzacji zatrudnienia, która może objąć do 956 osób. Restrukturyzacja ma się rozpocząć 24 marca i zakończyć 17 grudnia 2017 r.

Planowane zmiany zatrudnienia to przyjęta i realizowana Strategia Grupy PZU na lata 2016-2020, która powstała w porozumieniu ze związkami zawodowymi działającymi w PZU. Pracownicy oprócz odpraw gwarantowanych, wynikających z ustawy o zwolnieniach grupowych, będą mogli prawdopodobnie także liczyć na dodatkowe odprawy. Otrzymają je Ci pracownicy, którzy zawrą porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę. Ponadto każda osoba objęta procesem zwolnień grupowych będzie miała możliwość skorzystania ze specjalnie przygotowanego programu outplacmentowego, który ma na celu ułatwić   byłym pracownikom PZU jak najszybszy powrót na rynek pracy

Dodatkowe informacje

  • Branża Ubezpieczenia

Każda firma, która chce osiągnąć sukces w e-commerce, musi znać oczekiwania swoich klientów. Może je poznać za pomocą użycia narzędzi odpowiednio dopasowanych do potrzeb. Co zrobić, by zwiększyć swoją skuteczność i pokonać konkurencję?


„Tracking” (czyli śledzenie) to pojęcie niejednoznaczne. W przypadku e-commerce odnosi się ono do monitoringu, w którym jest kluczowym czynnikiem odniesienia sukcesu w e-handlu.
Można powiedzieć, że „śledzenie” jest najlepszym przyjacielem cyfrowego marketera. Pozwala on firmom na monitorowanie różnorodnych danych dotyczących obecnych oraz potencjalnych klientów w sieci i na kanałach mobilnych, a następnie wykorzystywanie zdobytych informacji w celu udoskonalenia świadczonych usług. O roli śledzenia w e-handlu opowiada Tomasz Gibas, założyciel Coders Center, czyli polskiej firmy specjalizującej się w dostarczaniu rozwiązań typu ECM oraz e-commerce.

Co zapewnia „tracking”?
Śledząc zachowania klientów w sieci, firmy często szczegółowo analizują ich ruchy. Sprawdzają także ile osób dokonuje ponownych zakupów oraz kwotę, którą każdorazowo wydają w sklepie internetowym. Jednak to zaledwie część możliwości, które oferuje „tracking”. Zaawansowany system pozwala przedsiębiorstwom na jeszcze dokładniejsze śledzenie działań klienta w sieci. Firmy mogą dowiedzieć się m.in. ile zysku przynosi każdy użytkownik, jakie jest źródło ruchu na stronie czy też uzyskać informacje o wartości produktów, które znajdowały się w koszyku, a z których klient zrezygnował.

Jak używać narzędzi trackingowych w biznesie?
Uzyskanie tych wszystkich danych pozwoli na dokładniejsze poznanie klienta, a w efekcie przygotowanie oferty dostosowanej do jego potrzeb. Z jednej bowiem strony klienci nie chcą czuć się w sieci osaczeni, z drugiej - w dzisiejszych czasach największą wagę przykładają do oszczędności czasu oraz cenią rozwiązania intuicyjne. Klikanie w kilka różnych miejsc, aby znaleźć poszukiwany produkt, to dla współczesnych konsumentów często zbyt dużo. Właśnie dlatego to specjalnie przygotowana oferta, czy też spersonalizowana wiadomość, którą klient zobaczy bez żadnego dodatkowego kliknięcia, są dziś gwarancją sukcesu na wymagającym rynku e-handlu.
Organizacje, które używają takich narzędzi jak „tracking”, muszą jednak robić to w odpowiedni i przemyślany sposób. Dobranie właściwych środków CMS oraz e-commerce wymaga wiedzy i dobrej znajomości branży. Korzystanie z usług firm oferujących takie rozwiązania daje gwarancje, że wprowadzone dane są poprawne, aktualne i bezpieczne. Jednak, aby tego typu narzędzia były skuteczne, dane muszą być weryfikowane systematycznie. Jednorazowa próba w tym wypadku nie wystarczy.

Wymiana informacji
„Tracking” jest pewnego rodzaju kompromisem lub wymianą informacji pomiędzy klientem a firmą. Jedna strona wyjawia swoje oczekiwania, dzięki czemu druga może je spełnić za pośrednictwem witryn e-commerce. Warto pamiętać, że aby ten proces przebiegał poprawnie, pomiędzy nimi musi być utrzymana interakcja, zarówno na stronie internetowej, jak i przez kanały mobilne.
Oczywiście „śledzenie” stanowi zaledwie niewielką część e-commerce. Dedykowane systemy są w stanie zapewnić o wiele więcej, szczególnie jeśli współpraca trwa od samego początku istnienia firmy. E-commerce jest w stanie wpłynąć na jej rozwój, a więc pomaga przedsiębiorstwu odnieść sukces na wymagającym rynku.

Dodatkowe informacje

  • Branża Doradztwo marketingowe, PR, Internet, e-commerce, nowe media

Zapisz się do newslettera

Zapisz się i bądź na bieżąco. Atrakcyjne oferty usług i produktów. Lokalne wydarzenia, eventy, newsy!
*Podając swój email wyrażasz zgodę na przetwarzanie udostępnionego adresu na cele wysyłki wiadomości informacyjnych o promocjach, ofertach oraz aktualności na www.portalu-msp.pl

Najnowsze oferty

Grafik do współpracy

Grafik do współpracy

W związku z rozwojem poszukujemy do współpracy ZDALNEJ grafika z ciekawym portfolio.Jesteśmy małą agencją reklamową działającą w Wielkopolsce. Prosimy o przesyłanie...

Sylwetki

  • 1
  • 2
  • 3
Joanna Malinowska-Parzydło

Joanna Malinowska-Parzydło

Joanna Malinowska-Parzydło jest mamą dwójki dzieci, która perfekcyjnie łączy pracę z życiem prywatnym.

Olga Kozierowska

Olga Kozierowska

Od dziecka jest związana ze sceną. W dzieciństwie bardziej interesowała ją muzyka, obecnie występuje jako bizneswoman, dziennikarka oraz trener biznesu...

Niedoskonała mama - Marta Szyszko

Niedoskonała mama - Marta Szyszko

Magda Stawska, czyli kobieta z misją, jaką jest osiągać i realizować swój potencjał. Praktyk i teoretyk zarządzania, doświadczona menedżerka z...

copyrights