Jedyne takie miejsce dla MŚP w polskim internecie!

Wyszukaj

Aktualności

wtorek, 17 styczeń 2017 11:51

OD LIPCA 2017 ZMIANY W USTAWIE ŚMIECIOWEJ

Selektywna zbiórka odpadów od lipca zmieni zasady. Odpady będziemy musieli dzielić na 4 grupy. Do trzech podstawowych: szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne dojdzie nowy brązowy pojemnik, do którego będzie trzeba wrzucać odpady ulegające biodegradacji.

Nowe zasady określone są w rozporządzeniu Ministra Środowiska. Oprócz dotychczasowych trzech pojemników dojdzie jeden w kolorze brązowym, do którego będą trafiać odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, którymi są np. resztki kuchenne.

W chwili obecnej większość gmin, czyli ponad 1,4 tys. zbiera odpady do czterech bądź większej liczby pojemników. Podział odpadów na minimum 4 frakcje, pozwala uzyskać wyższy poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia niektórych frakcji odpadów komunalnych.

Od 2018 roku mają zacząć obowiązywać wyższe stawki za składowanie odpadów. Będą one stopniowo rosły, a w 2020 roku za umieszczenie 1 tony odpadów surowcowych będzie kosztowało ok. 270 zł (65 euro). Dla porównania obecna stawka wynosi 20 euro.

Resort pracuje nad nowelizacją tzw. ustawy śmieciowej, w której osoby dobrze segregujące śmieci będą płaciły mniej za wywóz odpadów.

Obecnie w naszym kraju poziom recyklingu czterech podstawowych frakcji odpadów komunalnych (papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło) odbiega w sposób znaczny od średniej europejskiej. W latach 2014-2015 poziom recyklingu czterech frakcji wzrósł zaledwie o 0,7 proc.

Od lipca 2017 roku zacznie obowiązywać nowe prawo, jednolite pod kątem zasad selektywnego zbierania odpadów. W efekcie ma to się przyczynić do podniesienia jakości zbieranych surowców wtórnych. Samorządy będą miały pięć lat na dostosowanie kolorystyki pojemników. Stare zasady będą mogły obowiązywać do momentu wygaśnięcia przetargów na odbiór śmieci.

Dodatkowe informacje

 • Branża BHP / ochrona środowiska

1.01.2017 roku banki wznowiły przyjmowanie wniosków na dofinansowanie zakupu pierwszego lokum, w programie Mieszkanie dla Młodych. Ze względu na ogromne zainteresowanie programem, Bank WBK ogłosił, że wstrzymuje przyjmowanie wniosków.

Od dnia 11 stycznia 2017 roku Bank WBK podjął decyzję o wstrzymaniu przyjmowanych wniosków, ze względu na ryzyko wyczerpania się w najbliższych dniach limitu środków na wypłaty dofinansowania. Niestety Bank nie jest w stanie przewidzieć dokładnego terminu wyczerpania limitu, co za tym idzie złożenie wniosku po 10 stycznia niesie za sobą większe ryzyko, że dofinansowanie nie zostanie przyznane.

Bank dodaje, że w nadzwyczajnych sytuacjach będzie można złożyć wniosek po terminie 10 stycznia. Do takich sytuacji należy moment, w którym klient był już wcześniej w trakcie kompletowania dokumentów i umówił się z bankiem na złożenie wniosku po tym terminie pod warunkiem, że limit będzie dostępny.

Dodatkowe informacje

 • Branża Bankowość
wtorek, 17 styczeń 2017 10:58

BLOKADY DLA PRACOWNIKÓW DEUTSCHEBANKU

Deutsche Bank wprowadza blokadę na sms-y i korzystanie z komunikatorów takich jak WhatsApp w telefonach służbowych swoich pracowników, argumentując ten fakt odgórnymi zaleceniami dyrektora operacyjnego grupy. Zakaz dotyczy telefonów prywatnych używanych do celów służbowych.

Koniec marca to ostateczny termin, do końca którego przestaną działać takie serwisy jak : WhatsApp, Google Talk czy iMessage. Głównym powodem wprowadzenia takiego ograniczenia jest fakt, że bank nie może archiwizować sms-ów, tak jak czyni to np. z e-mailami, przez co nie ma nad nimi pełnej kontroli.

Wprowadzenie powyższych blokad to jeden z wielu kroków, mających na celu dostosowanie firmy do wymogów regulacyjnych dotyczących bezpieczeństwa danych bankowych. Zabieg ten ma oczyścić reputację banku, nadwyrężoną szeregiem dochodzeń w sprawie wyjaśnienia jego roli w sprzedaży tzw. toksycznych długów, manipulowania stopami procentowymi i praniem brudnych pieniędzy w Rosji.

Dodatkowe informacje

 • Branża Bankowość
poniedziałek, 16 styczeń 2017 09:35

CZAS PRACY RODZICÓW MA BYĆ BARDZIEJ ELASTYCZNY

Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie kompleksowego programu wsparcia dla rodzin “Za życiem”, pojawiły się m.in. zapisy dotyczące korzystania przez pracujących rodziców z elastycznego czasu pracy.

W chwili obecnej na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy kobiety w ciąży oraz rodzice mogą korzystać z indywidualnego bądź ruchomego czasu pracy. Prawo to przysługuje wszystkim pracownikom, którzy złożą odpowiedni wniosek do swojego pracodawcy. Jednak nie ma on dla pracodawcy charakteru wiążącego co oznacza, że pracodawca może, ale nie musi zgodzić się na uwzględnienie wniosku swojego pracownika.

Rekomendacja nowelizacji Kodeksu pracy zakłada umożliwienie pracownikowi - małżonkowi albo pracownikowi - rodzicowi dziecka w fazie prenatalnej, w przypadku ciąży powikłanej korzystania z indywidualnego rozkładu czasu pracy, ruchomego czasu pracy lub wykonywania pracy w systemie przerywanego czasu pracy. Celem powyższych zmian jest wsparcie rodziców poprzez ułatwienie im korzystania z elastycznego czasu pracy. Ma to na celu zachęcić rodziców do aktywności zawodowej.

Dodatkowe informacje

 • Branża HR
czwartek, 12 styczeń 2017 06:35

PROGNOZY BANKU ŚWIATOWEGO DLA POLSKI

3,1 % w 2017 roku - to aktualna prognoza tempa wzrostu gospodarczego dla Polski, przygotowana przez Bank Światowy. Agencja ratingowa Standard & Poor’s podaje nieco lepszy wynik, który wynosi 3,2 %.

Taka statystyka to efekt zahamowania inwestycji, czyli w Polsce tworzy się dużo mniej inwestycji infrastrukturalnych finansowanych ze środków unijnych. W chwili obecnej wzrost gospodarczy napędzany jest głównie przez konsumpcję prywatną. Polacy robią coraz większe zakupy, na co wpływ miał m.in. Program 500+. W trzecim kwartale 2016 roku konsumpcja prywatna wzrosła z 3,3 do 3,9 %.

Wg aktualnych prognoz ubiegłoroczna gospodarka rosła w tempie 2,5 %, w tym roku wzrost szacuje się na 3,1 %, natomiast w latach 2018-2019 ma rosnąć w tempie 3,3 i 3,4 %.

W świecie wzrost gospodarczy ma przyspieszyć do poziomu 2,7 % z ubiegłorocznego 2,3 %.

Dodatkowe informacje

 • Branża Bankowość
poniedziałek, 09 styczeń 2017 15:02

WZROST BEZROBOCIA

Stopa bezrobocia na podstawie grudniowych danych opublikowanych przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej  wzrosła o 0,1 pkt. proc. w porównaniu do listopada i wyniosła 8,3 proc. W stosunku do roku ubiegłego jest to aż o 1,4 pkt. proc. mniej niż przed rokiem.

Liczba bezrobotnych w grudniu 2016 r. w porównaniu do listopada 2016 wzrosła w 11 województwach. Jego największy wzrost odnotowano w województwie opolskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim oraz warmińsko- mazurskim.

Liczba wolnych miejsc pracy w grudniu 2016 r. wyniosła 88,7 tys. i w porównaniu do listopada 2016 r. spadła o 21,7 tys. (tj. o 19,6 proc).

Wzrost bezrobocia spowodowany jest m.in. spadkiem liczby ofert pracy oferowanych w urzędach pracy, zakończeniem prac sezonowych w leśnictwie i ogrodnictwie oraz zakończeniem umów na czas określony. Aż 56 procent bezrobotnych to osoby długotrwale bezrobotne. 30 proc. stanowią osoby bez kwalifikacji zawodowych,a 21 proc. to osoby  bez doświadczenia zawodowego.

Wskaźnik bezrobocia na koniec 2016 r. osiągnął najniższy poziom od 1991 r. Na przestrzeni roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się o prawie 230 tysięcy osób. W 2016 r. zgłoszono do urzędów pracy prawie 1,5 miliona. wolnych miejsc pracy.

Dodatkowe informacje

 • Branża Inne
piątek, 06 styczeń 2017 08:38

ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH W 2017 ROKU

W związku z panującą niemal przez cały 2016 rok deflacją, zasiłek dla bezrobotnych w 2017 roku nie będzie podlegał waloryzacji i wyniesie tylko samo, co w 2016 roku.

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?
Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy osobie:

 • osobie dla której nie ma ofert pracy oraz która w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania łącznie przez okres co najmniej 365 dni była zatrudniona i osiągała co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę,
 • osobie, która wykonywała pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą (i osiągała z tego tytułu dochód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę), opłacała składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy,
 • osobie, która opłacała składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem za granicą u pracodawcy zagranicznego w państwie nie należącym do UE, EOG, Konfederacji Szwajcarskiej,
 • osobie, która była zatrudniona za granicą i przybyła do Polski jako repatriant.
 • osobom zwolnionym z zasadniczej służby wojskowej lub okresowej służby wojskowej, gdy okres jej odbywania wynosił co najmniej 240 dni i przypadł w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania się w PUP.

Wysokość zasiłku
Kwota zasiłku zależy od stażu pracy osoby,która straciła pracę oraz czasu, w którym przebywała na zasiłku. W przypadku, w którym łączny staż pracy jest krótszy niż 5 lat, przysługuje zasiłek w wysokości 80 % zasiłku podstawowego. Gdy staż pracy wynosi pomiędzy 5 a 20 lat, przysługuje zasiłek w wysokości 100 procent. Po przepracowaniu co najmniej 20 lat, bezrobotny otrzymuje 120 procent zasiłku podstawowego.
Zasiłki wypłaca Powiatowy Urząd Pracy, raz na miesiąc, z dołu. Zasiłek za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę przysługującego zasiłku przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych za który zasiłek przysługuje.

Czas przysługiwania zasiłku

 • Zasiłek dla bezrobotnych pobierają przez 180 dni bezrobotni mieszkający na obszarze powiatu, w którym stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150 procent przeciętnej stopy bezrobocia w kraju. Stopa bezrobocia z 30 czerwca 2016, to 8,7 procent, co oznacza że poziom referencyjny bezrobocia to 13,05 procenta (150 proc. z 8,7 proc.).
 • Zasiłek przez 365 dni pobierają bezrobotni mieszkający w powiecie, w którym stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, albo mające powyżej 50 roku życia oraz posiadające co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku. Przez rok zasiłek mogą pobierać także osoby bezrobotne mające na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, z bezrobotnym małżonkiem, który utracił prawo do zasiłku oraz bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat

Zasiłek w 2017 roku
Obecnie podstawowa wysokość zasiłku w okresie pierwszych trzech miesięcy pobierania go wynosi 831,10 złotych, a w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku zmniejsza się do 652,60 zł.
Zgodnie z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,zasiłki podlegają waloryzacji z dniem 1 czerwca o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku. Nie dokonuje się waloryzacji zasiłków, gdy średnioroczny poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem nie zmienił się lub uległ zmniejszeniu.
W 2016 roku zasiłki nie zostały zwaloryzowane od dnia 1 czerwca, ze względu na fakt, że inflacja w 2015 roku w stosunku do roku poprzedniego była ujemna (deflacja), co oznacza ze ceny spadły.
PRawdopodobnie w roku 2017 zasiłki nie zostaną zwaloryzowane, gdyż niemal cały 2016 rok panowała deflacja, zatem całoroczny wskaźnik inflacji będzie ujemny.
Oznacza to, że po dniu 1 czerwca 2017 roku zasiłki nie zostaną podniesione.

Dodatkowe informacje

 • Branża Finanse, ekonomia, Prawo

Zapisz się do newslettera

Zapisz się i bądź na bieżąco. Atrakcyjne oferty usług i produktów. Lokalne wydarzenia, eventy, newsy!
*Podając swój email wyrażasz zgodę na przetwarzanie udostępnionego adresu na cele wysyłki wiadomości informacyjnych o promocjach, ofertach oraz aktualności na www.portalu-msp.pl

Najnowsze oferty

Grafik do współpracy

Grafik do współpracy

W związku z rozwojem poszukujemy do współpracy ZDALNEJ grafika z ciekawym portfolio.Jesteśmy małą agencją reklamową działającą w Wielkopolsce. Prosimy o przesyłanie...

Sylwetki

 • 1
 • 2
 • 3
Joanna Malinowska-Parzydło

Joanna Malinowska-Parzydło

Joanna Malinowska-Parzydło jest mamą dwójki dzieci, która perfekcyjnie łączy pracę z życiem prywatnym.

Olga Kozierowska

Olga Kozierowska

Od dziecka jest związana ze sceną. W dzieciństwie bardziej interesowała ją muzyka, obecnie występuje jako bizneswoman, dziennikarka oraz trener biznesu...

Niedoskonała mama - Marta Szyszko

Niedoskonała mama - Marta Szyszko

Magda Stawska, czyli kobieta z misją, jaką jest osiągać i realizować swój potencjał. Praktyk i teoretyk zarządzania, doświadczona menedżerka z...

copyrights