Jedyne takie miejsce dla MŚP w polskim internecie!

Wyszukaj

Branża

Co nowego w MŚP?

Mali i średni przedsiębiorcy bardzo często decydują się na samodzielne prowadzenie księgowości. Na rynku dostępnych jest szereg programów i aplikacji komputerowych, których głównym zadaniem jest ułatwienie tego procesu. Wystawianie i przesyłanie dokumentów w formie elektronicznej jest dozwolone przez prawo, jednak jest kilka rodzajów zestawień, które muszą zostać przedstawione na papierze.


Jakie dokumenty związane są z prowadzeniem firmy?
Jednym z podstawowych dokumentów księgowych jest faktura. Na podstawie faktur przedsiębiorstwa tworzą ewidencje przychodów. W zależności od tego w jakiej formie odprowadzana jest zaliczka na podatek dochodowy, przedsiębiorca dane z faktury ujmuje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.
Równolegle z ewidencją przychodów przedsiębiorcy, będący czynnymi podatnikami VAT, zobowiązani są prowadzić rejestry sprzedaży i zakupów VAT. Na ich podstawie generują deklaracje VAT, które następnie składają do odpowiedniego urzędu skarbowego. Oprócz tego w firmie prowadzone są inne ewidencje, takie jak ewidencja środków trwałych, wyposażenia, przebiegu pojazdów, raporty kasowe (dobowe i miesięczne), a także ewidencje sprzedaży dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
Przedsiębiorca gromadzi dokumenty sprzedażowe i kosztowe (faktury, rachunki, zlecenia, zamówienia, umowy, dokumenty WZ i PZ) i inne, np. bilety, paragony. Dokumenty księgowe należy przechowywać przez 5 lat, licząc od końca roku podatkowego, za który liczone jest zobowiązanie. Okazuje się, że nie wszystkie muszą być przechowywane w formie papierowej - w segregatorach, które szczelnie wypełniają każdą szafkę, regał i inną wolną przestrzeń w biurze.


Które dokumenty muszą być wydrukowane?
Przepisy dotyczące wystawiania faktur jasno określają zasady ich przechowywania. Mimo to wciąż można spotkać się z wieloma opiniami na ten temat, które niekoniecznie pokrywają się z prawdą. Zasady dotyczące przechowywania faktur elektronicznych reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
Według tych przepisów, wystawione bądź otrzymane faktury mogą być przechowywane zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Oznacza to, że nie ma obowiązku drukowania faktur elektronicznych. Ponadto zeskanowane faktury papierowe również mogą być przechowywane w formie elektronicznej.
Warto odnotować, że obowiązek drukowania KPiR został uchylony rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 7 kwietnia 2016 roku. W przypadku prowadzenia księgi w formie elektronicznej warunkiem uznania jej za prawidłową jest m.in. przechowywanie zapisanych danych na informatycznych nośnikach danych, w sposób chroniący je przed zniszczeniem lub zniekształceniem, naruszeniem ustalonych zasad ich przetwarzania lub ich modyfikacją w sposób nieuprawniony. Dokumentami, które należy drukować są m.in raporty dobowe i miesięczne z kasy fiskalnej, a także ewidencja przebiegu pojazdu.


Autorem komentarza jest Jacek Bartnik, dyrektor zarządzający systemu EBI24

czwartek, 09 marzec 2017 07:02

RZECZNIK PRZEDSIĘBIORCÓW - NOWA INSTYTUCJA

Rzecznik Przedsiębiorców to jedno z założeń Konstytucji Biznesu. Jego zadaniem ma być stanie na straży przestrzegania swobód gospodarczych i reprezentowanie interesów wszystkich przedsiębiorców, zwłaszcza z sektora MŚP w kontaktach z urzędnikami.

W gestii Rzecznika Przedsiębiorców ma leżeć kontrolowanie na bieżąco tego, czy nowe zasady swobody działalności gospodarczej funkcjonują prawidłowo. Będzie również dbał o przestrzeganie stosowania zasady domniemania uczciwości działania przedsiębiorcy oraz

Projekt ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzeczniku Przedsiębiorców, który wpłynął do Rządowego Centrum Legislacji 13 lutego 2017 roku, zakłada, że Rzecznik Przedsiębiorców ma stać na straży praw przedsiębiorców wynikających z Konstytucji i tzw. Konstytucji Biznesu, a przy tym aktywnie działać na rzecz ochrony interesów przedsiębiorców.

 

Rzecznik Przedsiębiorców będzie ponadto zajmował się takimi kwestiami jak:

•opiniowanie projektów aktów prawnych, które dotyczą działalności gospodarczej, aby były one przyjazne dla przedsiębiorców

•występowanie do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni prawa,

•wnioskowanie do rządu, posłów, Prezydenta czy Senatu,

•wskazywanie nieprawidłowości i barier w prowadzeniu własnej firmy w RP,

•wstrzymywanie kontroli prowadzonej wobec przedsiębiorcy, jeśli będzie to konieczne i żądaniem wyjaśnień od urzędników.

Rzecznik Przedsiębiorców musi mieć ukończone studia wyższe i będzie wyłaniany przez rządzących w porozumieniu z przedsiębiorcami z Komisji Wspólnej. Ma sprawować pieczę nad wszelkimi interesami mikro, małych i średnich przedsiębiorców, w kontaktach z administracją publiczną.


Obecnie w Polsce już blisko 10 tys. firm korzysta z faktoringu, a 1/5 przedsiębiorców wybiera wynajem długoterminowy do swojej firmy. Nie słabnie także zainteresowanie dotacjami z UE. Polscy przedsiębiorcy są coraz bardziej otwarci na nowe formy finansowania i nie boją się z nich korzystać. Czy ten trend utrzyma się także w 2017 r.?
Według danych Barometru EFL na IV kwartał 2016 r. wynika, że nadal podstawowym źródłem finansowania przedsiębiorstw są środki własne – tak podało 87% respondentów. Na drugim miejscu znalazł się leasing, który wyprzedził w ostatnim kwartale roku nawet kredyty (51% vs. 46%). Jednak z takiego sposobu finansowania najczęściej korzystają firmy większe, które funkcjonują na rynku od dłuższego czasu. Mikro i małe przedsiębiorstwa natomiast coraz częściej korzystają z innych metod.


Stałe miesięczne koszty lub opłata za przejechane kilometry
Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP), tempo wzrostu branży wynajmu długoterminowego samochodów w Polsce było w drugim kwartale 2016 r. wyższe niż w pierwszych trzech miesiącach roku i wyniosło 9,4% r/r. Natomiast według danych Carefleet S.A., kolejne 25% przedsiębiorców rozważa skorzystanie z wynajmu w przyszłości.
- Przy prowadzeniu firmy bardzo ważne jest planowanie wydatków. Dlatego tak atrakcyjnym dla przedsiębiorców jest wynajem długoterminowy, przy którym znamy stałą miesięczną kwotę usługi i nie musimy obawiać się niespodziewanych wydatków związanych z użytkowaniem auta – za naprawy i ubezpieczenie płaci firma użyczająca samochód. Niedawno na rynku pojawiła się także opcja płacenia tylko za przejechane kilometry. Jest to idealna opcja dla przedsiębiorców, którzy używają auta rzadko lub na krótkich dystansach – tłumaczy Paweł Mazur z ANG Biznes.
Wynajmem długoterminowym szczególnie zaineresowane są firmy, w których samochody są bardzo eksploatowane. W branży restauracyjnej czy cateringu, firma musi mieć stały dostęp do sprawnych samochodów, dlatego przedsiębiorcy z branży interesują się takim sposobem na budowanie swojej floty - w razie kłopotów z autem, to na firmie udostępniającej samochody ciąży obowiązek jego naprawy i zorganizowanie pojazdu zastępczego.


Odroczone płatności barierą dla połowy polskich przedsiębiorców
Brak punktualnych wpłat od kontrahentów to problem szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dla niektórych firm nawet jedna niezapłacona na czas faktura to być lub nie być na rynku. Jest to także problem dla młodych przedsiębiorstw, które nie mają długiej historii w banku i nie mogą liczyć na kredyt. Inaczej jest w przypadku faktoringu. Faktorzy wymagają zazwyczaj dodatniego bilansu kapitału własnego i zysku operacyjnego z działalności. Przekazują przedsiębiorcy pieniądze, które ten de facto już zarobił, wymagania co do zabezpieczeń są więc niższe. Dla faktora wartością są wystawione i niekwestionowane faktury, dlatego wymagania odnośnie przedsiębiorcy  mogą być niższe niż przy ocenie kredytowej. W 2017 r. można spodziewać się coraz większej popularności tego sposobu finansowania. Obroty po 1 Q 2016 roku były wyższe o 15,4% w porównaniu do ubiegłego roku, a faktorzy sfinansowali w tym czasie ponad 1,6 miliona faktur (1,4 miliona w 1Q 2015 r.). W rzeczywistości liczby są jeszcze większe, bo nie obejmują faktorów niezrzeszonych w Polskim Związku Faktorów.


316 możliwości skorzystania z środków unijnych
Jak podaje Portal Funduszy Europejskich, w latach 2014 – 2020 przedsiębiorcy będą największymi obok samorządów beneficjentami funduszy europejskich. Na rozwój przedsiębiorstw przeznaczone zostanie 20 mld euro. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły skorzystać przede wszystkim z programów regionalnych. Obecnie dostępnych jest 316 programów dotyczących różnorodnych dziedzin, jednak największe szanse na dotacje mają inwestycje z dziedziny badań i rozwoju, inteligentnych specjalizacji, technologii informacyjno-komunikacyjnych, ochrony środowiska, ekspansji zagranicznej oraz szkoleń.
- Jeżeli jednak nie uda nam się skorzystać z dotacji unijnych, bo na przykład nie wpisujemy się w założenia konkursu, to zawsze możemy ubiegać się o kredyt lub pożyczkę z Unii, na preferencyjnych warunkach. Oprocentowanie takich kredytów jest znacznie niższe, łatwiej jest także uzyskać zdolność kredytową. Jeśli jednak mamy wątpliwości, która opcja będzie najlepsza dla naszego przedsiębiorstwa, to warto skorzystać z usług doradcy finansowego, który indywidualnie przyjrzy się finansom firmy i pomoże znaleźć najlepsze rozwiązanie – dodaje Paweł Mazur z ANG Biznes.

 

Finansowanie MSP w 2017 – jakie narzędzia staną się bardziej dostępne

• O bankowe kredyty stara się dziś dwa razy mniej firm niż np. w 2006 roku, mimo najniższego w historii oprocentowania.

• Rośnie znaczenie faktoringu z którego korzysta już ponad 10 tys. firm.

• Polscy przedsiębiorcy są coraz bardziej otwarci na nowe formy finansowania.

Małe i średnie firmy to przeszło 99 proc. wszystkich przedsiębiorstw w Polsce. Odpowiadają za trzy czwarte miejsc pracy i ponad dwie trzecie PKB. Te dane pokazują, jak ważna jest dostępność finansowania inwestycji w tym sektorze w 2017.

Co słychać w kredytach?

Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła na posiedzeniu 11.01 stóp procentowych. Większych zmian w tym zakresie eksperci nie spodziewają się też w dalszej części roku. To przemawia za utrzymaniem na niezmienionym poziomie kosztów kredytów bankowych. Są jednak inne czynniki, które mogą wpłynąć na zmniejszenie dostępności lub wzrost kosztów kredytów dla przedsiębiorców. Najważniejsze to ogólna niepewność co do rozwoju sytuacji gospodarczej, znajdująca swoje odzwierciedlenie w ocenach instytucji ratingowych. Inna obawa związana jest z planowanymi ustawowymi zmianami w działalności pośredników finansowych, które wg wielu ekspertów negatywnie wpłyną na cały rynek. O ile teraz ma to dotyczyć kredytów hipotecznych, trudno całkowicie wykluczyć, że za jakiś czas nie zostanie rozszerzone na kredyty dla firm. Nawet bez tego popularność tej formy finansowania systematycznie spada. Obecnie o bankowe kredyty stara się dziś dwa razy mniej firm niż np. w 2006 roku, mimo najniższego w historii oprocentowania.

Warto też zwrócić uwagę, że uzyskanie pieniędzy w ten sposób wcale nie jest łatwe dla firmy MSP. Przedsiębiorca musi spełnić podstawowe kryteria, aby otrzymać kredyt na rozpoczęcie działalności. Jednym z nich, jest praktycznie nieosiągalna dla młodych firm, zdolność kredytowa. Większość początkujących przedsiębiorców nie dysponuje żadnymi zabezpieczeniami i nie ma długiej historii w banku. Wadą kredytu są też znaczne koszty i obciążenie ksiąg „zakredytowanych” firm.

Rośnie znaczenie faktoringu

Większość ekspertów jest zgodna, że na znaczeniu zyska w 2017 roku faktoring. Polega na szybkim przekazywaniu wystawcy faktury należności za wykonane przez niego usługi czy produkty przez trzecią firmę – faktora, który pobiera za to prowizję. Ma to sens w przypadku faktur z długim terminem zapłaty, gdy przedsiębiorca zmuszony czekać na swoje pieniądze np. 90 dni. Chcąć zachować płynność finansową zmuszony jest wesprzeć się kredytem, lub skorzystać z faktoringu.

- Rosnąca popularność takiej usługi z jednej strony wynika ze stopniowego upowszechniania się metody i przekonywania się do niej przedsiębiorców, z drugiej strony sprawiła to poprawa oferty firm faktoringowych. Usługa jest coraz łatwiej osiągalna nie tylko dla małych ale nawet mikrofirm. Pozbawiona jest też bariery jaką odczuwa część początkujących przedsiębiorców niepewnych powodzenia swojego biznesu – inwestowania pożyczonych pieniędzy. Przy faktoringu przedsiębiorca de facto otrzymuje od faktora, swoje, już zarobione pieniądze, nie jest to więc „rozwój na kredyt” – mówi Piotr Gąsiorowski - Prezes Zarządu eFaktor S. A. Obroty faktorów po trzech kwartałach 2016 były wyższe o 19,8% w porównaniu do tego samego okresu 2015. Ta metoda finansowania jest odpowiedzią na zatory płatnicze, stanowiące istotną barierę w prowadzeniu działalności, na co skarży się prawie 90% firm, które przyjmują płatności z odroczonym terminem. Prawie połowa badanych przedsiębiorców nie otrzymuje na czas zapłaty za sprzedane produkty lub usługi.

Polscy przedsiębiorcy są otwarci na nowe formy finansowania i nie boją się z nich korzystać

Często stosowanym sposobem na inwestycje w środki trwałe - np. maszyny produkcyjne jest leasing. Maszyny są wtedy zabezpieczeniem finansowania. Taki model utrudnia jednak ich ewentualną sprzedaż, wiążąc przedsiębiorcy ręce i zmniejszając elastyczność firmy.

W 2017 może też wzrosnąć rola społecznych funduszy fundrisingowych jak Kickstarter, czy polskie Wspieram.to lub Polak potrafi. W naszym kraju działa już kilkanaście takich inicjatyw, jednak do tej pory ich udział w finansowaniu przedsiębiorstw w skali całej gospodarki jest śladowy i osiągalny jedynie dla startupów o nowatorskich produktach czy usługach.

W 2017 roku dostępne będzie aż 316 form dotacji dla mikro i małych przedsiębiorstw z środków pochodzących z różnych programów. Największe szanse na dofinansowanie mają inwestycje realizowane w obszarach badań i rozwoju, inteligentnych specjalizacji czy technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wadą takiego finansowania jest często skomplikowana procedura pozyskania i ograniczony zasięg np. dostępny dla firm z konkretnego województwa.

Polscy przedsiębiorcy ryzyko związane z dostępnością kapitału i kredytów uważają za jedno z istotniejszych dla przyszłości ich biznesu, jednak wg ekspertów rok 2017 będzie w tym zakresie dosyć spokojny.   - W mojej ocenie w 2017 roku nie ma poważniejszych przesłanek do obaw o dostępność kapitału dla MSP. Biznes zawsze będzie potrzebował finansowania i jeśli tylko na rynku nie zajdą jakieś katastrofalne zmiany, firmy znajdą taki czy inny sposób na pozyskanie kapitału. Zmienia się jedynie środek ciężkości – w ostatnich latach tracą na znaczeniu kredyty, a dzięki swojej elastyczności i szerokiej dostępności zyskuje faktoring, za jakiś czas może pojawi się nowy znaczący pomysł  – ocenia Piotr Gąsiorowski z eFaktor.

 

Firmy w Polsce pierwszy raz przygotowują się do skorzystania z ulgi na badania i rozwój. Największy udział w kosztach działalności B+R mają koszty osobowe. Choć ustawa o CIT nie nakłada na przedsiębiorstwa ograniczeń interpretacyjnych dotyczących kwalifikowania kosztów osobowych, okazuje się, że robią to organy podatkowe. Kiedy więc firma może wliczyć koszty pracy do ulgi B+R?

W każdym przedsiębiorstwie podstawowym kosztem prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej jest koszt zatrudnienia pracowników. Zgodnie z przepisami, do kosztów kwalifikowanych zaliczane są koszty pracowników „zatrudnionych w celu realizacji działalności B+R”. To sformułowanie jest źródłem wątpliwości interpretacyjnych zarówno dla firm usiłujących skorzystać z ulgi na badania i rozwój, jak i organów wydających interpretacje podatkowe. W konsekwencji firmy nie wiedzą, kiedy mogą wliczyć koszty osobowe do ulgi B+R, a organy często wydają interpretacje niekorzystne dla podatników.

Jak wykazać zatrudnienie w „celu realizacji działalność B+R”? Zapis w karcie obowiązków pracownika lub dokumentacja projektowa

Przepisy ustawy o CIT nie uzależniają odliczenia kosztów osobowych od formalnego potwierdzenia w dokumentach, że pracownik został zatrudniony „w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej”. Takie zatrudnienie może, ale nie musi, wynikać z zapisów umowy o pracę. Można je wykazać wszelkimi dowodami, które potwierdzą, że pracownik realizuje działania B+R - w tym dokumentacją projektową.

Najprostszym sposobem udowodnienia, że pracownik został zatrudniony „w celu realizacji działalności B+R” jest ujęcie tego celu w zakresie obowiązków. Jednak w małych i średnich przedsiębiorstwach, działalnością B+R często zajmuje się jeden pracownik, który realizuje ją przy okazji wykonywania standardowej działalności firmy, i zazwyczaj nie jest to ujęte w zakresie jego obowiązków. Podobnie jest z pracownikami produkcyjnymi. Nie są oni zatrudniani „w celu realizacji działalności B+R”, a najczęściej zajmują się kluczowymi działaniami B+R, np. opracowywaniem prototypów, projektów pilotażowych, czy testowaniem produktów. W takich sytuacjach dowodem na to, że pracownik został „zatrudniony w celu realizacji działalności B+R” jest dokumentacja projektów B+R, w których bierze on udział. Jest ona wręcz wiarygodniejszym potwierdzeniem zaangażowania pracownika w działania B+R, niż odpowiednie sformułowanie w zakresie obowiązków.

Co na to organy podatkowe?

Tymczasem zdarza się, że organy podatkowe stwierdzają, że jeśli w zakresie obowiązków pracownika nie ma informacji, iż został on zatrudniony „w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej”, koszt jego pracy nie podlega odliczeniu. Taką interpretację otrzymała również firma, która uwzględniła w karcie obowiązków czynności z zakresu działalności B+R, np.: prowadzenie badań i analiz, rozwój produktów i usług, czy opracowywanie nowych produktów i technologii. W części wydanych do tej pory interpretacji podatkowych organy potwierdzają, że firma prowadzi działalność B+R i jednocześnie odmawiają wliczenia kosztów osobowych do ulgi, z uwagi na brak spełnienia przesłanki „zatrudnienia w celu realizacji B+R”. Prowadzi to do fałszywego wniosku, że firmy prowadzą działalność B+R bez udziału pracowników.

- W interpretacji wydanej w 2016 r. jeden z organów podatkowych uznał, że nie ma znaczenia, ile czasu pracownik przeznaczył na działalność badawczo-rozwojową, ponieważ najważniejsze jest spełnienie przesłanki „zatrudnienia w celu realizacji działalności B+R”. Z innej interpretacji wynika, że do kosztów kwalifikowanych firma może zaliczyć tylko czas pracy przeznaczony na realizację działalności B+R. Wymaga to szczegółowego ewidencjonowania czasu pracy. Według organu, na tej podstawie firma może wskazać procentowy udział pracownika w działalności badawczo-rozwojowej. Tymczasem prowadzenie szczegółowej ewidencji czasu pracy nie jest wymagane nawet przez kodeks pracy. Przedsiębiorcy powinni pamiętać, że od wydanych interpretacji podatkowych można się odwoływać – zaznacza Małgorzata Boguszewska, Manager Działu Dotacji i Ulg B+R w Ayming Polska.

Ewidencja czasu pracy – tak. Ale nie szczegółowa

Koszty osobowe pracownika realizującego działalność badawczo-rozwojową można ustalić na podstawie ewidencji czasu pracy prowadzonej w dowolny sposób, w tym na bazie łącznej liczby godzin poświęconych na B+R.

- Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie precyzują, jak należy rozliczać czas pracownika „zatrudnionego w celu realizacji działalności B+R”. Nie ma więc konieczności prowadzenia szczegółowej ewidencji czasu pracy, która dla firm jest kosztowna i problematyczna. Rozsądnym rozwiązaniem jest przyjęcie do ulgi badawczo-rozwojowej części wynagrodzenia pracownika na podstawie wskazanej miesięcznej liczby godzin poświęconych na działania B+R, która ma odzwierciedlenie w dokumentacji projektów badawczo-rozwojowych prowadzonych przez pracownika – komentuje  Małgorzata Boguszewska, Manager Działu Dotacji i Ulg B+R w Ayming Polska.

Firmy potrzebują zachęty do prowadzenia działalności B+R 

Przepisy ustawy o CIT nie określają, z czego ma wynikać „zatrudnienie pracownika w celu realizacji działalności B+R” i nie uzależniają możliwości odliczenia kosztów osobowych od formalnego potwierdzenia, że pracownik został zatrudniony właśnie w tym celu. Wbrew temu, co pojawiło się w kilku interpretacjach podatkowych, nie musi ono wynikać wprost z umowy o pracę. Takie zatrudnienie można wykazać wszelkimi dowodami, które potwierdzą, że pracownik realizuje B+R.

„Obserwujemy, że zarówno firmy, jak i organy podatkowe mają problem z interpretowaniem, na jakiej podstawie zaliczyć do ulgi B+R czas pracownika poświęcony na działalność badawczo-rozwojową. Niektóre urzędy odmawiają wydania interpretacji podatkowej lub wymagają formalnego uwzględnienia działań B+R w zakresie obowiązków pracownika. Tymczasem potrzebna jest indywidualna ocena sytuacji, która uwzględni fakt, że przedsiębiorstwa realizujące działania B+R są różnej wielkości, mają odmienne struktury i praktyki. Pamiętajmy, że ulga badawczo-rozwojowa ma je zachęcać do zwiększania nakładów na działania B+R. Jeśli biznes w Polsce ma być innowacyjny, trzeba mu ułatwić korzystanie z dostępnych form  wsparcia” – podkreśla Magdalena Burzyńska, Dyrektor Zarządzający w Ayming Polska.

Najlepszym sposobem na rozwiązanie problemów interpretacyjnych związanych z wliczaniem kosztów osobowych do ulgi, byłaby zmiana w przepisach polegająca na zastąpieniu określenia „zatrudnionych w celu realizacji działalności B+R” na „realizujących działalność B+R”. Jak pokazuje pierwsze podejście do rozliczenia ulgi B+R, temat ten powinien jak najszybciej zostać podjęty przez ustawodawcę. Okazją ku temu będą prace nad tzw. „dużą ustawą o innowacyjności”.

poniedziałek, 13 luty 2017 14:31

NOWE ZASADY WYDAWANIA ŚWIADECTW PRACY

W dniu 1 stycznia 2017 roku zmieniły się zasady wydawania świadectw pracy. Zaczęło również obowiązywać nowe rozporządzenie związane ze zmianami w kodeksie pracy.

Zmiany w przepisach mówią, że pracodawca po zakończeniu zatrudnienia jest zobowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza go zatrudnić w ciągu 7 dni. Zasada ta obowiązuje niezależnie od rodzaju umowy o pracę. W przypadku zatrudnienia w ciągu 7 dni, pracodawca nie musi już wydawać świadectwa, chyba że pracownik złoży wniosek o jego wydanie. Wniosek taki można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej w każdym momencie prosząc o wydanie świadectwa pracy dotyczącego zarówno poprzedniego okresu zatrudnienia jak i wszystkich okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie uzyskał świadectwa pracy.

Powyższe zmiany są związane z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, która jest  elementem pakietu ułatwień dla przedsiębiorców „100 zmian dla firm”

Do rozporządzenia został dołączony pomocniczy wzór świadectwa pracy wraz z objaśnieniem dotyczącym sposobu jego wypełniania, by pracodawcy wiedzieli, w jaki sposób prawidłowo wypełnić świadectwo pracy.

Nowe rozporządzenie jest związane ze zmianami w Kodeksie pracy, które weszły w życie 1 stycznia 2017 roku.

wtorek, 07 luty 2017 09:12

JEDEN PRZELEW DLA PŁACĄCYCH SKŁADKI

7 lutego 2017 roku o godzinie 11:00 podczas posiedzenia rządu zostanie omówiony projekt zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, który przewiduje, że wszystkie wpłaty, do których otrzymywania uprawniony jest ZUS, będzie można regulować jednym przelewem.

W chwili obecnej do ZUS trafiają cztery różne przelewy: na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusze: Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz emerytury pomostowe. Nowy projekt ma na celu obniżyć stopy procentowe odsetek z tytułu nieprzekazanych składek do OFE, co ma dać nie więcej niż o 2 mln zł rocznie oszczędności dla ZUS. Obecnie stopa procentowa dla takich nieprzekazanych z winy ZUS składek, to 4,51 proc. Po zmianie miałaby być równa stopie referencyjnej NBP, czyli obecnie niższa o trzy punkty procentowe - 1,5 proc. Na koniec marca suma nieprzekazanych składek do OFE wynosiła 81,1 mln zł.

Numer nowego rachunku będzie nadawany przez ZUS i stanie się nowym identyfikatorem płatnika składek. Projekt nakłada obowiązek wygenerowania numerów rachunków do końca 2017 r.

W projekcie zapisano również nowe maksymalne limity wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na urlopy rodzicielskie na lata 2016-25. Kwoty te rosną od 4,7 mld zł w 2016 r. do 9,2 mld zł w 2025 r. Projekt zakłada też, że gdyby po pierwszym półroczu wydano więcej niż 49 proc. wydatków zaplanowanych na dany rok, limit może zostać podniesiony o kwoty oszczędności z tytułu innych wydatków.

Przygotowywana ustawa miałaby wejść w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia. Część przepisów dotyczących nowych rachunków wejdzie w życie później - 1 października 2017 r. i 1 stycznia 2018 r.

Zapisz się do newslettera

Zapisz się i bądź na bieżąco. Atrakcyjne oferty usług i produktów. Lokalne wydarzenia, eventy, newsy!
*Podając swój email wyrażasz zgodę na przetwarzanie udostępnionego adresu na cele wysyłki wiadomości informacyjnych o promocjach, ofertach oraz aktualności na www.portalu-msp.pl

Aktualności

  • 1
  • 2
  • 3
NESTLE PRZENOSI FABRYKĘ DO POLSKI

NESTLE PRZENOSI FABRYKĘ DO POLSKI

Szwajcarski koncern Nestle, a dokładnie jego brytyjska filia poinformowała, że zlikwiduje około 300 miejsc pracy...

Pięć wyzwań księgowych dla każdego menedżera

Pięć wyzwań księgowych dla każdego mened…

Zagadnienia związane z księgowością zwykle spędzają sen z oczu przedsiębiorców. Podatki, rozliczenia, sprawozdania, limity są...

ELEKTRONICZNY DOWÓD OSOBISTY OD LIPCA 2017

ELEKTRONICZNY DOWÓD OSOBISTY OD LIPCA 20…

Elektroniczny dowód osobisty będzie testowany w maju w Łodzi i Ełku, a w lipcu ma...

Najnowsze oferty

Grafik do współpracy

Grafik do współpracy

W związku z rozwojem poszukujemy do współpracy ZDALNEJ grafika z ciekawym portfolio.Jesteśmy małą agencją reklamową działającą w Wielkopolsce. Prosimy o przesyłanie...

Sylwetki

  • 1
  • 2
  • 3
Joanna Malinowska-Parzydło

Joanna Malinowska-Parzydło

Joanna Malinowska-Parzydło jest mamą dwójki dzieci, która perfekcyjnie łączy pracę z życiem prywatnym.

Olga Kozierowska

Olga Kozierowska

Od dziecka jest związana ze sceną. W dzieciństwie bardziej interesowała ją muzyka, obecnie występuje jako bizneswoman, dziennikarka oraz trener biznesu...

Niedoskonała mama - Marta Szyszko

Niedoskonała mama - Marta Szyszko

Magda Stawska, czyli kobieta z misją, jaką jest osiągać i realizować swój potencjał. Praktyk i teoretyk zarządzania, doświadczona menedżerka z...

Rolnicze newsy

  • 1
  • 2
  • 3
POMOC W ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW SEZONOWYCH W ROLNICTWIE DZIĘKI DYREKTYWIE UNIJNEJ

POMOC W ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW SEZONOW…

Dyrektywa o pracownikach sezonowych ma pomóc w zatrudnianiu osób z państw trzecich, głównie z Ukrainy...

OD 1 LUTEGO 2017 KREDYTY DLA ROLNIKÓW DO 250 MLN ZŁ

OD 1 LUTEGO 2017 KREDYTY DLA ROLNIKÓW DO…

Od 1 lutego 2017 roku rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych, mogą starać...

ROLNICY BĘDĄ MOGLI SPRZEDAWAĆ WŁASNE PRODUKTY - USTAWA PODPISANA

ROLNICY BĘDĄ MOGLI SPRZEDAWAĆ WŁASNE PRO…

Od 1 stycznia 2017 roku rolnicy będą mogli legalnie sprzedawać wytworzone przez siebie produkty. Ustawa...

copyrights