Jedyne takie miejsce dla MŚP w polskim internecie!

Wyszukaj

sobota, 15 czerwiec 2019 10:15

Elektroniczna baza podatników VAT

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku VAT, która zakłada stworzenie jednej głównej bazy podatników VAT. Ma to pomóc firmom weryfikację kontrahentów (czy rzeczywiście VATOWCAMI są).

Celem tej nowelizacji jest zwiększenie bezpieczeństwa systemu podatku VAT i zminimalizowanie ryzyka udziału w tzw. Karuzelach vatowskich w sposób nieświadomy.

Baza będzie bezpłatna.

Co ciekawe w wykazie będą zamieszczone numery rachunków rozliczeniowych firm, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wykaz będzie aktualizowany każdego dnia.

W wykazie znajdą się zarówno podmioty już wykreślone lin te niezarejestrowane jak i te czynne. Będzie informacja o dacie rejestracji/ wykreślenia/ przywrócenia itp.

Co bardzo ważne, nowa ustawa mówi, że podatnik nie będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, tych przelewów, które zostały wykonane na inny rachunek niż te wskazane w zestawieniu.

Ustawa co do zasady wchodzi w życie 1 września, ale dopiero 1 stycznia 2020 roku wejdą w życie zmiany w ustawie (ordynacja podatkowa, ustawa o PIT I CIT), z dniem następnym po ogłoszeniu wejdą w życie przepisy, których celem jest przygotowanie wspominanego rejestru.

Źródło: polsatnews.pl

Dział: Aktualności
środa, 23 styczeń 2019 17:12

Wyższe wpływy z VAT, PIT, CIT

Wyniki za 2018 rok są zaskakujące. Wpływy z VAT są wyższe o 12 %, w porównaniu z rokiem 2017. Wyniosły ok. 175 mld zł. Oznacza to wzrost o 18,8 mld zł w porównaniu z 2017 rokiem oraz o 9,6 mld zł więcej niż planowane za 2018 rok.

Wysoki procent wzrostu dotyczy także wpływów z CIT - 35 mld zł na koniec 2018 , co stanowi o 17% więcej niż w 2017 oraz o 8% więcej niż planowany na ten rok wpływ z CIT.

Wzrost płac był powodem wzrostu wpływów z PIT. Dochody też są wyższe o 5 mld niż planowane. Wyniosły ok 60,50 mld zł. To 9% więcej niż planowane na ten rok i 15% więcej niż w 2017 roku.

Łączna wartość wpływów z tych trzech podatków jest wyższa, aż o 17,2 mld. zł. Deficyt dzięki temi jest zdecydowanie niższy, który wyniósł w 2018 roku 10-11 mld. Planowo miał wynieść 41,5 mld zł.

 

 

Żródło:forsal.pl

 

Dział: Aktualności
poniedziałek, 11 grudzień 2017 17:04

UNIA ZMIENIA ZASADY DOTYCZĄCE VAT

We wtorek 5 grudnia Unijni ministrowie finansów przyjęli w Brukseli nowe regulacje dotyczące VAT. Zmiany zakładają, że podatek ma być płacony w kraju, w którym znajduje się klient, a odpowiedzialnosć za zebranie daniny ma spadać na właścicieli platform inernetowych. Przepisy zniosą tzw. wyjątek dla przesyłek spoza UE o wartości mniejszej niż 22 euro, od których teraz nie trzeba płacić VAT.Jednym z rozwiązań ma być stworzenie ogólnoeuropejskiego portalu internetowego, który będzie oferował firmom prosty system poboru VAT, a państwom członkowskim - solidniejszy system gromadzenia dochodów.

Pomysł na jedno okienko ma na celu zwolnienie internetowych handlowców z oddzielnej rejestracji VAT w każdym z państw członkowskich, w którym sprzedają oni swoje towary. Zmiana spowoduje dopasowanie polskiego systemu VAT do gospodarki cyfrowej poprzed zmniejszenie biurokracji i tym samym wypracowanie oszczędności dla firm jak i w konsekwencji dla państw członkowskich. 


Początkujące firmy, start-upy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły korzystać z ułatwień pod warynkiem, że ich sprzedaż transgraniczna będzie miała wartość mniejszą niż 10 tys. euro rocznie, wtedy przedsiębiorstwa te będą mogły stosować krajowe regulacje VAT-owskie.Ważną zmianą dla konsumentów będzie zniesienie wyjątku dla przesyłek spoza UE o wartości mniejszej niż 22 euro. Teraz do takich towarów nie dolicza się podatku VAT, co sprawia, że przedsiębiorstwa w UE, które muszą naliczać podatek niezależnie od wartości wysyłanego towaru, są w gorszej pozycji. Luka ta daje też możliwości nadużyć. Część ze 150 mln przesyłek spoza UE o deklarowanej wartości poniżej 22 euro jest celowo niedoszacowanych.

Pakiet regulacji w skład których wchodzi dyrektywa i dwa rozporządzenia, został przyjęty we wtorek przez unijnych ministrów finansów bez dyskusji. Parlament Europejski wyraził swoją opinię w tej sprawie 30 listopada, umożliwiając Radzie przyjęcie przepisów.

Przepisy dotyczące jednego okienka mają obowiązywać od 2021 r. Od tego roku ma być również zlikwidowany wyjątek dotyczący małych przesyłek. Kraje członkowskie będą miały czas na wdrożenie przepisów dyrektywy do końca 2020 r.

1 stycznia 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku VAT, a z nią rozszerzenie katalogu czynności rozliczanych w ramach procedury odwrotnego obciążenia.

Procedura odwrotnego obciążenia polega na tym, że nabywca, a nie pracodawca rozlicza należny podatek VAT od świadczonych usług budowlanych. Zmiana obejmuje tylko usługi realizowane pomiędzy firmami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT. W świetle nowych przepisów nie wszystkie usługi budowlane rozlicza się w ramach odwrotnego obciążenia, lecz tylko te, które zostały wymienione w załączniku nr 14 do ustawy o VAT.

Aby usługi budowlane mogły podlegać procedurze odwrotnego obciążenia, muszą być spełnione następujące warunki: usługodawcą musi być czynny podatnik VAT, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT oraz musi świadczyć usługi jako podwykonawca. Jest nim nie tylko podatnik działający na zlecenie głównego wykonawcy, ale również dalsi podwykonawcy działający w ramach tego samego projektu budowlanego.

Bardzo ważne jest określenie roli podwykonawcy przy danym projekcie budowlanym. Zgodnie z nowymi przepisami podwykonawcy nie muszą wykazywać podatku do zapłaty z tytułu świadczenia usług dla generalnego wykonawcy, tym samym nie przestają ponosić kosztów związanych z prowadzeniem swojej działalności.

Mimo iż procedura odwrotnego obciążenia przenosi obowiązek rozliczenia podatku na nabywcę, to usługi budowlane rozliczane przy pomocy tego mechanizmu, muszą zostać wykazane w deklaracjach VAT składanych zarówno przez sprzedawcę, jak i nabywcę. Usługodawca, który wystawia fakturę musi zawrzeć na niej informację - tzw:  „odwrotne obciążenie”. Dostawcy usług, których prawo obliguje do zastosowania procedury odwrotnego obciążenia, muszą wykazywać te transakcje w okresowej deklaracji VAT (VAT-7 lub VAT-7K) oraz przygotować informację podsumowującą. Informację taką należy składać od stycznia 2017 roku  do 25 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Od stycznia 2017 roku krajowa informacja podsumowująca może być składana drogą elektroniczną.

Nabywca usług budowlanych objętych odwrotnym obciążeniem musi wykazywać takie transakcje jedynie w okresowej deklaracji VAT (VAT-7 lub VAT-7K).

Każdy przedsiębiorca powinien znać w stopniu podstawowym prawo podatkowe. Zminimalizuje to sankcje z tytułu błędnie wypełnionej deklaracji podatkowej.

poniedziałek, 24 kwiecień 2017 13:11

Pięć wyzwań księgowych dla każdego menedżera


Zagadnienia związane z księgowością zwykle spędzają sen z oczu przedsiębiorców. Podatki, rozliczenia, sprawozdania, limity są odbierane przez nich jako przeszkody w prowadzeniu działalności gospodarczej. Skoro jednak nie można ich uniknąć, warto je poznać i zrozumieć. Oto pięć największych wyzwań księgowych, z którymi przedsiębiorcy muszą się aktualnie mierzyć.


Decydując się na założenie działalności gospodarczej, przedsiębiorcy muszą mieć świadomość, jak wiele trudności czeka na nich już od samego początku. Od niezliczonych formularzy i załączników, które trzeba bezbłędnie wypełnić, po próby zdobywania kapitału, które mogą zakończyć się niefortunnie zaciągniętym kredytem czy utratą dofinansowania unijnego. Niestety, pokonanie pierwszych przeszkód, nie oznacza, że możemy odetchnąć.


Nowe przepisy w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej
W tym roku wyzwaniem dla księgowych jest art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, którego nowe brzmienie zmieniło od 1 stycznia limity rozliczeń gotówkowych. Zmodyfikowany przepis stanowi, że dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca oraz gdy jednorazowa wartość transakcji przekracza równowartość 15 tys. zł (przed zmianą była to kwota 15 tys. euro), przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Co ta zmiana oznacza dla przedsiębiorców? - Nowe brzmienie przepisów ma wpływ na kwalifikację kosztów podatkowych. Jeżeli podatnicy dokonali transakcji z naruszeniem przepisu art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, to nie mogą pomniejszyć przychodu podatkowego o koszt w tej części, w jakiej płatność została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego. Niedostosowanie się do nowych przepisów po prostu się nie opłaca – wyjaśnia ekspert z Impel Business Solutions Katarzyna Zielonka.

Korekta JPK
Od stycznia 2017 poszerzyło się też grono podatników przekazujących  JPK_VAT. Przepisy o Jednolitym Pliku Kontrolnym dotyczą już nie tylko dużych, ale także średnich i małych przedsiębiorstw. Wkrótce do tego grona dołączą również mikroprzedsiębiorcy. Sam proces przekazywania danych za pomocą JPK_VAT nie sprawia na razie firmom większych trudności, jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że każdą zmianę w ewidencji trzeba będzie odnotować wysyłając korektę JPK.

- Jeżeli w okresie, od którego zaistniał obowiązek przekazywania JPK_VAT pojawi się korekta spowodowana zmianami w ewidencji, należy pamiętać, że w ślad za korektą deklaracji VAT-7/VAT-7K podatnik jest zobowiązany także do ponownego przesłania JPK_VAT z zaznaczeniem, że jest to JPK korygujący – zaznacza Katarzyna Zielonka.


Odwrotne obciążenie VAT w usługach remontowych i budowlanych
Od stycznia 2017 r. zmieniły się również zapisy dotyczące podatku VAT dla firm budowlanych i remontowych. - Wszystkie usługi remontowe i budowlane świadczone przez podwykonawców zostały objęte „odwrotnym obciążeniem” – mówi Małgorzata Solarewicz z Impel Business Solutions i wskazuje: - Ich szczegółowy wykaz zawarty jest w załączniku 14 ustawy o VAT i co do zasady obejmuje usługi z zakresu PKWiU , których numeracja rozpoczyna się od 41, 42 i 43.

„Odwrotne obciążenie” podatkiem VAT polega na tym, że podatek VAT należny jak i naliczony rozlicza oraz nalicza nabywca tej usługi. Sprzedawca natomiast wystawia fakturę sprzedaży bez podatku VAT z adnotacją „odwrotne obciążenie”.

Jak ustalić, kto jest podwykonawcą? - Na rynku usług budowlanych występują najczęściej inwestor, wykonawca oraz podwykonawca – mówi Dariusz Ochalik i dodaje: - Dla właściwego zidentyfikowania roli podmiotu niezbędne jest ustalenie „łańcuszka transakcji”. Jako podwykonawcę usług budowlanych można uznać w uproszczeniu podmiot, który bezpośrednio nie wykonuje usług dla inwestora, lecz dla wykonawcy lub kolejnych podwykonawców.

Brak płynności finansowej mimo dobrych wyników
W wielu firmach zdarza się, że księgi rachunkowe za miniony rok zostały przeanalizowane, sprawozdanie jest już o krok od zatwierdzenia przez organy zarządzające Spółki, wynik finansowy wygląda okazale… ale nagle okazuje się, że zysk nie przekłada się na płynność finansową. Może się zdarzyć, że mimo wystąpienia zysku, nie mamy do dyspozycji żadnych środków pieniężnych. Dlaczego tak się dzieje?

- Istnieje szereg mechanizmów mających wpływ na tzw.: „kreowanie dodatniego wyniku finansowego”. To m. in. zawiązywanie i rozwiązywanie rezerw w firmie na różne cele, np. odprawy emerytalne albo zarachowane, ale nieotrzymane świadczenia pieniężne (odsetki, dotacje) – wymienia Katarzyna Zielonka. - Dlatego oprócz suchych danych w tabelach warto oprzeć się o wskaźniki bieżącej płynności,  wskaźnik zadłużenia czy też, jeśli to możliwe, pogrupować swoje wpływy i wydatki  miesiącami i sprawdzić kiedy byliśmy na „minusie” – radzi ekspert IBS.

Przekazanie 1% podatku a darowizna
Czy przedsiębiorca może przekazać podatek Organizacji Pożytku Publicznego? Czy raczej powinien skorzystać z przekazania darowizny?
Z przepisów wynika, że prawo do przekazania 1 % podatku na rzecz OPP dotyczy wszystkich podatników, którzy w danym roku osiągnęli przychody podlegające opodatkowaniu, czyli podatnicy rozliczający się poprzez skalę podatkową niezależnie od źródła (np. umowy o pracę, zlecenia), czyli poprzez PIT roczny z opodatkowaniem 18% i 32%, podatnicy opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, podatnicy rozliczający przychody ryczałtowe wskazane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych – zbycie nieruchomości, kapitały pieniężne, prawa majątkowe oraz podatkiem liniowym.

- Należy pamiętać, że darowizna na rzecz organizacji jest czym innym niż przekazanie 1% podatku. Są to dwie różne instytucje prawne i  urząd skarbowy traktuje te czynności zupełnie inaczej. 1% podatku na rzecz OPP to tylko przywilej dla osób fizycznych, z którego nie mogą korzystać osoby prawne, takie jak spółki, organizacje pozarządowe czy państwowe przedsiębiorstwa – podkreśla Katarzyna Zielonka z IBS.

Dział: Aktualności
Strona 1 z 2

Zapisz się do newslettera

Zapisz się i bądź na bieżąco. Atrakcyjne oferty usług i produktów. Lokalne wydarzenia, eventy, newsy!
*Podając swój email wyrażasz zgodę na przetwarzanie udostępnionego adresu na cele wysyłki wiadomości informacyjnych o promocjach, ofertach oraz aktualności na www.portalu-msp.pl

Najnowsze oferty

Grafik do współpracy

Grafik do współpracy

W związku z rozwojem poszukujemy do współpracy ZDALNEJ grafika z ciekawym portfolio.Jesteśmy małą agencją reklamową działającą w Wielkopolsce. Prosimy o przesyłanie...

Sylwetki

  • 1
  • 2
  • 3
Joanna Malinowska-Parzydło

Joanna Malinowska-Parzydło

Joanna Malinowska-Parzydło jest mamą dwójki dzieci, która perfekcyjnie łączy pracę z życiem prywatnym.

Olga Kozierowska

Olga Kozierowska

Od dziecka jest związana ze sceną. W dzieciństwie bardziej interesowała ją muzyka, obecnie występuje jako bizneswoman, dziennikarka oraz trener biznesu...

Agnieszka Czmyr-Kaczanowska i Joanna Gotfryd - Mamy pracujące

Agnieszka Czmyr-Kaczanowska i Joanna Got…

Te dwie przedsiębiorcze kobiety znają się już ponad 15 lat, a od 4 prowadzą wspólnie popularny portal. Ich celem było...