Jedyne takie miejsce dla MŚP w polskim internecie!

Wyszukaj

Branża

Co nowego w MŚP?

poniedziałek, 08 styczeń 2018 17:47

ZMIANY W EWIDENCJI PRZEDSIĘBIORCÓW JUŻ W MARCU

Rządowy projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie informacji dla Przedsiębiorcy to główny cel rządowego projektu. Wszystko w celu przyśpieszenia rejestracji i dokonywania zamin w danych znajdujących się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 


W chwili obecnej regulacje dotyczące CEIDG znajdują się w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, wkrótce będą stanowiły osobny akt prawny.


Zmiany

 • Proponowane zmiany umożliwią przesiębiorcom umieszczanie w CEIDG danych dotyczących udzielonych pełnomocnictw i prokurentów. Opublikowanie przez przedsiębiorcę w CEIDG informacje o pełnomocniku będzą równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie. Dane informacyjne dotyczące formy przedsiębiorca będzie mógł zmienić w każdej chwili.
 • Zmiany obejmują również zawieszanie działalności gospodarczej. Teraz przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy, jednak po zmianach przedsiębiorca będący osobą fizyczną będzie mógł zawiesić prowadzenie działalności gospodarczej na dowolny okres lub bezterminowo. W przypadku spółki cywilnej zawieszenie będzie skuteczne, gdy działalność zawieszą wszyscy wspólnicy.
 • W myśl nowelizacji wniosek o wpis do CEIDG nie będzie podlegał opłacie.
 • Jeżeli przedsiębiorca nie zmieni w CEIDG danych dotyczących adresu, doręczenie korespondencji na wskazany w ewidencji adres odniesie skutek prawny.
 • Przedsiębiorca poniesie odpowiedzialność za szkodę wywołaną podaniem do CEIDG nieprawdziwych danych.
 • Wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG będzie następowało w przypadku: trwałego zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, utraty przez przedsiębiorcę uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej lub gdy gdy wpisu dokonano z naruszeniem prawa.
 • Nowelizacja wprowadza nowe sposoby kontaktu z przedsiębiorcą za pomocą wiadomości SMS. Tworzy też Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy (dalej: PIP), który będzie prowadzony w systemie informatycznym. Za jego pomocą przedsiębiorca będzie mógł załatwić wiele spraw dotyczących podejmowania, prowadzenia i zakończenia działalności gospodarczej. W PIP będzie można również uzyskać informacje o zasadach prowadzenia kontroli i inspekcji firm. Ponadto poprzez PIP przedsiębiorca uzyska zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami i podatkami. PIP nie będzie nie prowadził działalności doradczej dla firm

Większość przepisów ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy ma wejść w życie 1 marca 2018 r. Projekt trafił teraz do prac w Sejmie.

Od 1 stycznia 2018 w każdym sklepie trzeba zapłacić za jednorazową torbę foliową.


Wprowadzenie opłaty recyklingowej związane jest z nowelizacją ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska, opłata za torbę to 20 groszy. Bezpłatne pozostaną lekkie torby na zakupy nazywane zrywkami, służące m.in do pakowania mięsa. Ustalona cena ma za zadanie zniechęcić konsumentów do zakupów plastikowej torby a zachęcić do używanie wielorazowych materiałowych toreb. 


Nowelizacja ustawy wprowadza też obowiązek przekazywania Komisji Europejskiej informacji o liczbie zużywanych w naszym kraju toreb foliowych.

Rocznie w Polsce zużywa się 11 miliardów foliówek, czyli od 250 do 300 toreb na mieszkańca.

wtorek, 19 grudzień 2017 17:02

PODSUMOWANIE MŚP 2017 I PROGNOZA NA 2018 ROK

Cyklicznie opracowywany przez Instytut  Keralla Research podaje, że humory polskich przedsiębiorców uległy poprawie i wzrosły o niemal 8 pkt. Na sytuację wpłynął wzrost odsetka przedsiębiorstw pozytywnie postrzegających zmiany zachodzące w gospodarce. Ostatni kwartał zapowiada utrzymanie skłonności przedsiębiorców sektora MŚP do inwestowania na poziomie z poprzedniego kwartału. Cyklicznie opracowywany przez Instytut  Keralla Research podaje, że humory polskich przedsiębiorców uległy poprawie i wzrosły o niemal 8 pkt. Na sytuację wpłynął wzrost odsetka przedsiębiorstw pozytywnie postrzegających zmiany zachodzące w gospodarce. Ostatni kwartał zapowiada utrzymanie skłonności przedsiębiorców sektora MŚP do inwestowania na poziomie z poprzedniego kwartału. 

 

Poprzedni kwartał w kraju

O 4 pkt. proc. zwiększył się odsetek przedsiębiorców sektora MŚP, którzy pozytywnie oceniają sytuację gospodarczą w Polsce w minionych trzech miesiącach. 
Od początku roku ubywa firm, według których sytuacja ekonomiczna kraju ulega pogorszeniu. Początek roku to ok. 43 proc. sceptyków, a każdy pomiar zmniejsza liczbę negatywnie oceniających.

Obecnie według 24,8 proc. przedsiębiorców kondycja polskiej gospodarki pogorszyła się, co daje spadek o 1 pkt. proc. w odniesieniu do 3 kw.

 

Poprzedni kwartał w firmach

Poziom zadowolenia firm sektora MŚP z kondycji prowadzonego przez nich biznesu wzrósł 2,8 pkt. Proc., co stanowi zbliżony odsetek pozytywnych ocen uzyskanych w roku ubiegłym w tym samym okresie. 

 

Czwarty kwartał w kraju

W relacji do ostatniego pomiaru o 7,6 pkt. proc. wzrósł odsetek badanych zakładających polepszenie się sytuacji gospodarczej kraju w następnym kwartale. Optymistyczny scenariusz zakłada 20,8 proc. przedsiębiorców, co jest też wynikiem o 9,1 pkt. proc. wyższym, niż rok wcześniej w analogicznym okresie. 


Od stycznia na podobnym poziomie utrzymuje się odsetek przedsiębiorców zakładających raczej pogorszanie się sytuacji w krajowej gospodarki. W obecnym odczycie negatywnie prognozuje 22,6 proc. badanych. W ostatnim pomiarze w ten sposób odpowiadało 21,8 proc., w kwietniu – 22,4 proc., a w styczniu 22,0 proc. reprezentantów firm MŚP.

 


Czwarty kwartał w firmie

Co czwarty przedsiębiorca MŚP zakłada poprawę kondycji ekonomicznej własnej firmy wraz z końcem roku. W relacji do poprzedniego pomiaru to niewielki, bo 1,4 pkt. wzrost, natomiast już w porównaniu do nastrojów z ubiegłorocznego badania to rezultat lepszy o 5 pkt. proc. Optymistyczny scenariusz zakładają głównie firmy handlowe, produkcyjne oraz zatrudniające 50-249 pracowników. Negatywnych zmian spodziewają się przede wszystkim podmioty, które działają tylko w kraju i nie zajmują się eksportem. 

 

WSKAŹNIK KERNA

Wskaźnik nastrojów przedsiębiorstw KERNA wyniósł -54,87 i jest najlepszym odczytem od trzech lat. Wskazuje jednocześnie na sporą poprawę nastrojów przedsiębiorców wobec poprzedniego kwartału wyrażoną wzrostem o 7,94 pkt. Nastroje przedsiębiorców uległy polepszeniu w każdym badanym zakresie, jednak najbardziej zauważalna jest jednak zmiana dla pytania o prognozy na kolejny, tj. czwarty kwartał tego roku. Odsetek firm pozytywnie prognozujących wzrósł aż o 7,6 pkt. proc. (jeszcze trzy miesiące temu tylko 13,2 proc. zakładało pozytywny wariant wydarzeń dla kraju). Oceniający miniony kwartał jednogłośnie orzekli, że sytuacja krajowej gospodarki polepsza się. 

 


INDEX ZAIR

Index ZAIR obrazujący skalę zakupów prowadzonych przez firmy MŚP oparty jest na wskazaniach o wydatkach na inwestycje i rezygnacji z planów zakupowych na dany kwartał w firmie. Odczyt wyników z tej edycji badania wyniósł 62,94 pkt. na minusie i w skali ostatnich trzech miesięcy jest symbolicznie gorszy (zmiana o 0,66 pkt.). Firmy zamierzające wydatkować w czwartym kwartale na środki trwałe, kupować będą głównie nowe maszyny (60,4 proc.). Utrzymuje się skłonność do inwestycji w służbowe samochody (36,2 proc.) i oprogramowanie (20,8 proc.). Inwestycje planują głównie eksporterzy, producenci oraz średnie firmy (50-249).

źródło: egodpodarka.pl

wtorek, 19 grudzień 2017 16:51

UNILEVER PRZEJĄŁ KOLEJNĄ SPÓŁKĘ

Spółka Unilever stała się z początkiem września właścicielem producenta herbat Tazo.Spółka Unilever stała się z początkiem września właścicielem producenta herbat Tazo.


Unilever zdecydował się na zakup firmy od kawowego potentata Starbucks. Całość transakcji szacuje się na kwotę 384 milionów dolarów.


Spółka Tazo w ubiegłym roku odnotowała sprzedaż o wartości 112,5 miliona USD, a to wszystko dzięki specjalnej ofercie herbat czarnych, zielonych i ziołowych w wielu różnych formatach.

Prodkty firmy Tazo sprzedawane są głównie w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

wtorek, 19 grudzień 2017 16:48

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W 2018 ROKU

W 2018 roku zaczną obowiązywać regulacje unijnej reformy w zakresie ochrony danych osobowych. To właśnie zgoda osoby na przetwarzanie jej danych osobowych to jedna z kluczowych przesłanek, na jaką mogą powoływać się administratorzy tych danych. 


Od dnia 25 maja 2018 r. polscy administratorzy danych osobowych zobowiązani będą stosować się do unijnych przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Wszystkie materialne przepisy tego dokumentu będą od tego dnia obowiązywać bezpośrednio i będą miały bezpośredni skutek dla polskich administratorów danych. Nasuwa się jednak pytanie, czy po wejściu w życie reformy ochrony danych osobowych dotychczas pozyskane zgody na przetwarzanie danych będą ważne?

Otóż unijne rozporządzenie nie zmienia warunków pozwalających uznać dane oświadczenie za prawnie wiążącą zgodę. Mówi ono o tym, że zgoda powinna być wyrażona w drodze jednoznacznej, potwierdzającej czynności, która wyraża odnoszące się do określonej sytuacji dobrowolne, świadome i jednoznaczne przyzwolenie osoby, których dane dotyczą, na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych i która ma na przykład formę pisemnego (w tym elektronicznego) lub ustnego oświadczenia. Może to polegać na zaznaczeniu okienka wyboru podczas przeglądania strony internetowej, na wyborze ustawień technicznych do korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego lub też na innym oświadczeniu bądź zachowaniu, które w danym kontekście jasno wskazuje, że osoba, której dane dotyczą, zaakceptowała proponowane przetwarzanie jej danych osobowych. Milczenie, okienka domyślnie zaznaczone lub niepodjęcie działania nie powinny zatem oznaczać zgody. Zgoda powinna dotyczyć wszystkich czynności przetwarzania dokonywanych w tym samym celu lub w tych samych celach.


GIODO stoi na stanowisku, że większość otrzymanych dotychczas zgód zachowa ważność także po wejściu w życie unijnego rozporządzenia. Pod warunkiem, że osoby, których dane są przetwarzane, zostaną poinformowane o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody będzie równie łatwe jak jej wyrażenie. 


Ważne jest to, by każda osoba, która udziela zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, mogła zrobić to dobrowolnie oraz zeby treść zaznaczanej odpowiedzi była dostępna w formie treści napisanej zrozumiałym językiem po to, by każdy dokładnie wiedział komu i na co wyraża zgodę.

wtorek, 19 grudzień 2017 16:44

SOLARIS LIDEREM NA RYNKU

Solaris Bus & Coach S.A jest w trakcie realizacji kontrakt na dostawę  22 autobusów elektrycznych do Jaworzna. Najnowsze dane wskazują, że firma wyprodukowała już ponad 100 autobusów i tym samym umocnióła swojąpozycję na europejskim rynku.  


Solaris Bus & Coach S.A. zajmuje się produkcją autobusów elektrycznych od roku 2011. Jeżdżą nie tylko po Warszawie, Ostrołęce, Krakowie, Inowrocławiu oraz Jaworznie, ale znaleźć je możemy również na drogach Austrii, Czech,  Finlandii, Hiszpanii, Niemczech, Szwecji, Łotwiy i Słowacji.


Autobusy elektryczne dostarczane do Jaworzna to Urbino 18 electric . Są to autobusy nowej generacji ,wyposażone w centralny silnik trakcyjny Medcom o mocy 240 kW, a ładowanie pojazdów możliwe jest dzięki zainstalowanemu gniazdu typu plug-in ze stacjonarnej ładowarki zewnętrznej oraz pantografowemu systemowi umieszczonemu na dachu autobusu.

Wśród 100 dostarczonych do klientów autobusów elektrycznych ponad połowę stanowią najnowszej generacja Solarisy Urbino 12 electric. Zamówienia na te model ciągle spływają, a dodatkowo pojazd ten został wybrany najlepszym autobusem miejskim w Europie i otrzymał tytuł „Bus of The Year 2017”. Nowy Solaris Urbino 12 electric został nagrodzony również przez jedno z najpopularniejszych niemieckich czasopism branżowych „Busplaner” tytułem „Innowacja roku 2018”.

Źródło: wgospodarce.pl

poniedziałek, 11 grudzień 2017 17:04

UNIA ZMIENIA ZASADY DOTYCZĄCE VAT

We wtorek 5 grudnia Unijni ministrowie finansów przyjęli w Brukseli nowe regulacje dotyczące VAT. Zmiany zakładają, że podatek ma być płacony w kraju, w którym znajduje się klient, a odpowiedzialnosć za zebranie daniny ma spadać na właścicieli platform inernetowych. Przepisy zniosą tzw. wyjątek dla przesyłek spoza UE o wartości mniejszej niż 22 euro, od których teraz nie trzeba płacić VAT.Jednym z rozwiązań ma być stworzenie ogólnoeuropejskiego portalu internetowego, który będzie oferował firmom prosty system poboru VAT, a państwom członkowskim - solidniejszy system gromadzenia dochodów.

Pomysł na jedno okienko ma na celu zwolnienie internetowych handlowców z oddzielnej rejestracji VAT w każdym z państw członkowskich, w którym sprzedają oni swoje towary. Zmiana spowoduje dopasowanie polskiego systemu VAT do gospodarki cyfrowej poprzed zmniejszenie biurokracji i tym samym wypracowanie oszczędności dla firm jak i w konsekwencji dla państw członkowskich. 


Początkujące firmy, start-upy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły korzystać z ułatwień pod warynkiem, że ich sprzedaż transgraniczna będzie miała wartość mniejszą niż 10 tys. euro rocznie, wtedy przedsiębiorstwa te będą mogły stosować krajowe regulacje VAT-owskie.Ważną zmianą dla konsumentów będzie zniesienie wyjątku dla przesyłek spoza UE o wartości mniejszej niż 22 euro. Teraz do takich towarów nie dolicza się podatku VAT, co sprawia, że przedsiębiorstwa w UE, które muszą naliczać podatek niezależnie od wartości wysyłanego towaru, są w gorszej pozycji. Luka ta daje też możliwości nadużyć. Część ze 150 mln przesyłek spoza UE o deklarowanej wartości poniżej 22 euro jest celowo niedoszacowanych.

Pakiet regulacji w skład których wchodzi dyrektywa i dwa rozporządzenia, został przyjęty we wtorek przez unijnych ministrów finansów bez dyskusji. Parlament Europejski wyraził swoją opinię w tej sprawie 30 listopada, umożliwiając Radzie przyjęcie przepisów.

Przepisy dotyczące jednego okienka mają obowiązywać od 2021 r. Od tego roku ma być również zlikwidowany wyjątek dotyczący małych przesyłek. Kraje członkowskie będą miały czas na wdrożenie przepisów dyrektywy do końca 2020 r.

Zapisz się do newslettera

Zapisz się i bądź na bieżąco. Atrakcyjne oferty usług i produktów. Lokalne wydarzenia, eventy, newsy!
*Podając swój email wyrażasz zgodę na przetwarzanie udostępnionego adresu na cele wysyłki wiadomości informacyjnych o promocjach, ofertach oraz aktualności na www.portalu-msp.pl

Aktualności

 • 1
 • 2
 • 3
Wyższe wpływy z VAT, PIT, CIT

Wyższe wpływy z VAT, PIT, CIT

Wyniki za 2018 rok są zaskakujące. Wpływy z VAT są wyższe o 12 %, w...

Ferie zimowe - daty

Ferie zimowe - daty

Ferie zimowe 2019 już wkrótce! Poniżej pełen harmonogram zgodnie z informacjami na :www.men.gov.pl I TURA - 14.01-27.01.2019 województwa:...

Najnowsze oferty

Grafik do współpracy

Grafik do współpracy

W związku z rozwojem poszukujemy do współpracy ZDALNEJ grafika z ciekawym portfolio.Jesteśmy małą agencją reklamową działającą w Wielkopolsce. Prosimy o przesyłanie...

Sylwetki

 • 1
 • 2
 • 3
Joanna Malinowska-Parzydło

Joanna Malinowska-Parzydło

Joanna Malinowska-Parzydło jest mamą dwójki dzieci, która perfekcyjnie łączy pracę z życiem prywatnym.

Olga Kozierowska

Olga Kozierowska

Od dziecka jest związana ze sceną. W dzieciństwie bardziej interesowała ją muzyka, obecnie występuje jako bizneswoman, dziennikarka oraz trener biznesu...

Agnieszka Czmyr-Kaczanowska i Joanna Gotfryd - Mamy pracujące

Agnieszka Czmyr-Kaczanowska i Joanna Got…

Te dwie przedsiębiorcze kobiety znają się już ponad 15 lat, a od 4 prowadzą wspólnie popularny portal. Ich celem było...

Rolnicze newsy

 • 1
 • 2
 • 3
NABÓR wniosków o premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

NABÓR wniosków o premie na rozpoczęcie d…

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła, że od 15.10.2018 do 13.11.2018 można składać wniosek na...

Przez zakaz handlu w niedzielę rolnicy nie mogą sprzedawać plonów!

Przez zakaz handlu w niedzielę rolnicy n…

Zakaz handlu w niedzielę objął także rolników. Swoich zbiorów w ten dzień nie mogą sprzedawać...

Nowa reforma systemu rolnictwa - Plan na bardziej ekologiczną żywność

Nowa reforma systemu rolnictwa - Plan na…

Reforma rolnictwa ekologicznego w UE spowodowała ujednolicenie przepisów, z których niektóre wprowadzono ponad 20 lat...