Jedyne takie miejsce dla MŚP w polskim internecie!

Wyszukaj

Branża

Co nowego w MŚP?

wtorek, 24 październik 2017 09:37

66 MLN NA ROZWÓJ FIRM MŚP

Bank Gospodarstwa Krajowego dzięki podpisanymi z pośrednikami umowami przeznaczy na MŚP łączną kwotę 66 mln zł. Pieniądze będzie można wykorzystać w formie preferencyjnych pożyczek, a to wszystko w celu wzmocnienia innowacyjności i konkurencyjności firm na lokalnych rynkach.


Umowy zapewnią małym oraz średnim przedsiębiorcom dostęp do po preferencyjnych pożyczek na zwiększenie konkurencyjności swoich firm, wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań, czy wzrost skali prowadzonej działalności, co w konsekwencji przyczyni się to do rozwoju całych regionów.


Pożyczki będą udzielane na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, co oznacza atrakcyjne oprocentowanie, brak prowizji czy ukrytych kosztów. 


Specjalne preferencje przewidziane są dla start-upów. Promowane będą również inwestycje skierowane na wykorzystanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych. zagranicznych.


W województwie lubelskim pożyczek będzie udzielać Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., która dysponuje środkami w wysokości 9 mln zł, natomiast w Podkarpackiem jest dwóch pośredników finansowych: Lubelska Fundacja Rozwoju, która ma do zaoferowania kwotę 12 mln zł i Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A., gdzie wartość umowy to 16 mln zł. W województwie zachodniopomorskim konsorcjum w składzie: Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o., Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości, Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych oferować będzie firmom Pożyczkę inwestycyjną oraz Pożyczkę obrotowo-inwestycyjną na inwestycje i rozwój prowadzonego przedsiębiorstwa. Natomiast ECDF S.A. wraz z Mega Sonic S.A. udzielać będzie zachodniopomorskim firmom Mikropożyczek i Pożyczek obrotowo-inwestycyjnych. Konsorcja w sumie dysponują kwotą 29 mln zł.


Z unijnych pożyczek skorzystać już można w dziewięciu województwach: pomorskim, wielkopolskim, łódzkim, małopolskim, dolnośląskim, opolskim, zachodniopomorskim, podkarpackim i lubelskim. Wkrótce dołączy do nich pozostałe sześć regionów.

środa, 18 październik 2017 09:32

NIELEGALNE ZATRUDNIENIE JUŻ W CO TRZECIEJ FIRMIE

Nielegalne zatrudnienie w co trzeciej z kontrolowanych firm, problemy z wypłatami wynagrodzeń i nierzetelne ewidencjonowanie czasu pracy, to tylko niektóre z nieprawidłowości przedstawionych w sprawozdaniu z działalności Państwowej Inspekcji Pracy za 2016 r.


W przeprowadzonych w 2016 roku kontrolach w ponad 82 tys. kontroli u blisko 68 tys. pracodawców i innych podmiotów gospodarczych wystawiono 16 tys. mandatów na łączną  kwotę 19 mln zł. Nieprawidłowości dotyczyły m.in. nielegalnego zatrudnienia, które  stwierdzono je w co trzecim zakładzie i dotyczyło ono 25 tys. osób. Najwięcej nielegalnie zatrudnionych cudzoziemców stanowili Ukraińcy, bo aż 84 proc. 


Duże nieprawidłowości wykazały kontrole prowadzone pod kątem stosowania tzw. umów śmieciowych, niewypłacania wynagrodzeń, wykorzystywania niezgodnie z przeznaczeniemśrodków z PFRON oraz nierzetelnie prowadzonych ewidencji czasu pracy.


W 2016 roku nie wypłacono wynagrodzeń co dziesiątemu skontrolowanemu pracownikowi, a nieterminowo wynagrodzenia otrzymało 12 proc. pracowników.


Inspektorzy pracy wydali ponad 6 tys. decyzji płacowych. Wyegzekwowano ponad 184 mln zł niewypłaconych należności na rzecz 102 tys. pracowników.


W ubiegłym roku skontrolowano 3200 budów i wyeliminowno zagrożenie zdrowia i życia ponad 70 tys.pracowników.

 

Od ubiegłego roku inspektorzy PIP prowadzą tzw. pierwsze kontrole średnich, małych i mikro firm. Kontrole, prowadzone w formie audytu i instruktażu co do zasady nie są zagrożone sankcjami. Do końca ubiegłego roku inspektorzy pracy przeprowadzili 10 tys. takich kontroli.

Od 1 czerwca 2017 roku osoby zatrudnione przez agencje pracy tymczasowej mają większe możliwości. Polegają one na większej ochronie kobiet w ciąży oraz zmienionym sposobie wypłacania wynagrodzenia urlopowego.  

W związku z wejściem w życie nowych uregulowań, najważniejszą zmianę odczują agencje pracy tymczasowej w zakresie czasu zatrudniania pracowników na podstawie umów cywilno-prawnych. Ten okres maksymalnego zatrudnienia wynosi teraz 18 miesięcy w ciągu 36 miesięcy. Do tej pory pracownik mógł pracować nie dłużej niż 18 miesięcy dla danej agencji pracy tymczasowej. Po zmianach limit ten stosuje się już nie tylko do agencji pracy, lecz także do zatrudnienia u pracodawcy użytkownika. Nawet po zmianie agencji pracy pracownik nadal może pracować tylko 18 miesięcy w ramach 36 kolejnych miesięcy na rzecz jednej firmy.
Niedostosowanie się do tego wymogu może oznaczać grzywnę w wysokości do 30 tys. zł. Ma to wyeliminować sytuacje, które przeczyły idei pracy tymczasowej, kiedy dana osoba pracowała u jednego pracodawcy nawet kilka lat, zmieniając tylko pośredniczące w zatrudnieniu agencje pracy tymczasowej.


Na pracodawcę zostały nałożone dodatkowe obowiązki informacyjne. Doszedł również obowiązek umieszczania w świadectwie pracy informacji przez jaki czas i na rzecz jakiego pracodawcy dany pracownik tymczasowy pracował oraz wydawania analogicznych zaświadczeń w przypadku zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych.


Do nowych obowiązków informacyjnych  spoczywających na pracodawcy, jest m.in. prowadzenie ewidencji osób wykonujących pracę tymczasową zawierającą informacje o dacie rozpoczęcia i dacie zakończenia wykonywania takiej pracy.


Nowa Ustawa przyniosła też zmiany dotyczące ochrony kobiet w ciąży. Do tej pory osoby pracujące w oparciu o umowę o pracę tymczasową nie miały gwarancji przedłużenia umowy, gdy okazywało się, że są w ciąży. Teraz kobiety zatrudnione w danej agencji pracy tymczasowej przez co najmniej dwa miesiące w momencie zakończenia trzeciego miesiąca ciąży zyskują gwarancję, że umowa będzie musiała zostać przedłużona do dnia porodu.

Nowe przepisy rozszerzają również katalog wykroczeń, z których każde zagrożone jest karą grzywny nawet do 30 tys. zł. Do najważniejszych zaliczane są: zastępowanie pracą tymczasową pracowników uczestniczących w strajku, naruszenie zakazu zatrudniania pracowników zwolnionych w okresie ostatnich trzech miesięcy z zakładu z przyczyn niedotyczących pracowników czy przekroczenie dopuszczalnych okresów, na jakie może być pracownikowi tymczasowemu powierzona praca tymczasowa.


Pracownicy tymczasowi stanowią najliczniejszą grupę zatrudnianą przez agencje pracy. W 2016 roku za ich pośrednictwem pracę znalazło 1,2 mln osób. Wg danych w ubiegłym roku pracowników tymczasowych zatrudniło 18,6 tys. firm (9 proc. wzrost rdr.).  Za godzinę pracy płaci się 14,49 zł brutto, a miesięcznie wynagrodzenie przekracza 2,4 tys. zł.

Projekt nowego kodeksu pracy przygotowywany przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy zakłada, że niewykorzystany wypoczynek pracownik będzie musiał wybrać w początkowych miesiącach następnego roku. Jeżeli urlop nie zostanie mu udzielony, zyska prawo do rekompensaty finansowej.


Niewykorzystany w danym roku urlop ma być udzielany podwładnemu do końca marca następnego roku kalendarzowego. W wyjątkowych sytuacjach termin ten będzie przedłużony do końca września. W przypadku, gdy pracodawca nie udzieli w tym czasie wypoczynku przysługującego za zeszły rok, pracownik zyska prawo do rekompensaty finansowej za brak możliwości skorzystania z urlopu w naturze.

W chwili obecnej rekompensata należy się tylko w przypadku zakończenia zatrudnienia. Odchodzący pracownik, który nie wykorzystał całego urlopu otrzymuje tzw. ekwiwalent. Nowy projekt umożliwiałby wypłatę takiego ekwiwalentu jeszcze w trakcie trwania zatrudnienia, jednak po upływie terminu na skorzystanie z urlopu.

wtorek, 10 październik 2017 08:29

EMERYTURY DLA KOBIET BĘDĄ DWA RAZY NIŻSZE

Obniżenie wieku emerytalnego to dużo niższe świadczenia oraz duża różnica między kwotami wypłacanymi kobietom i mężczyznom.


Przeciętna wypłata emerytury w I półroczu wyniosła 2.232,96 zł, podczas gdy te przyznane osobom korzystającym z obniżonego wieku emerytalnego są średnio o 52 zł niższe. Winę za to ponoszą osoby, które przeszły na emeryturę o rok wcześniej. Drugą ważną kwestią jest różnica w wypłacie świadczeń pomiędzy kobietami, a mężczyznami. W niektórych oddziałach ZUS wynoszą one aż o 100 procent. Dotychczas ta różnica jeszcze w 2016 roku wynosiła niespełna 50 procent. 


Do tej pory do ZUS wpłynęło 224 tys. wniosków o ustalenie prawa do emerytur dla osób mogących skorzystać z obniżonego wieku emerytalnego (na blisko 410 tys. uprawnionych). Kolejne wnioski spływają i ZUS systematycznie wydaje decyzje. 


W najbliższych tygodniach dzienna liczba składanych wniosków raczej będzie spadać. Rosnąć zaś będzie liczba wydawanych decyzji.

piątek, 06 październik 2017 09:28

POWRACA NAJSTARSZA POLSKA KAWA

Pluton - najstarsza polska marka kawy założona w XIX wieku w Warszawie, wraca na rynek dzięki Michałowi Kmiecikowi i Annie Sobockiej.

Pan Michał i Pani Anna są zdecydowani wykupić prawa do marki Pluton od spółki, w której udziałowcami była rodzina Tarasiewiczów, założyciela pierwszej profesjonalnej palarni kawy w Warszawie, oraz dawni pracownicy firmy.Dawno niesłyszana polska marka kawy, po 60 latach przerwy ma znów być podawana w hotelach, cukierniach i kawiarniach.Pierwsze mieszanki kawy o nazwie Gold i Black  mają pojawić się w sprzedaży w połowie października.

W przyszłym roku firma zamierza osiągnąć sprzedaż wysokości 45 ton rocznie, a w ciągu trzech kolejnych lat zwiększyć go do 200 ton rocznie.

czwartek, 05 październik 2017 07:15

UŁATWIENIA PRACOWNICZE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Projekt ustawy przygotowanej w resorcie rodziny, pracy i polityki społecznej zakłada umożliwienie rodzicom osób niepełnosprawnych wykonywania pracy w formie telepracy oraz w dogodnych dla nich godzinach. A to wszystko w ramach programu „Za życiem”

Główny cel programu „Za życiem” zakłada wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin, począwszy od zapewnienia dostępu do ogólnodostępnej opieki nad kobietą w okresie ciąży, w tym powikłanej, porodu i połogu oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Nowa propozycja MRPiPS zakłada, że rodzice osób niepełnosprawnych będą mogli wnioskować do pracodawcy o wprowadzenie elastycznych godzin pracy. Ponadto rodzice tych osób mogliby wnioskować o wykonywanie pracy w formie telepracy. Trzeba mieć na uwadze jednak, że pracodawca będzie mógł odmówić uwzględnienia wniosku, jedynie w przypadku, gdy jego uwzględnienie byłoby niemożliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.

Proponowane rozwiązania dotyczą m.in. rodziców dziecka posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu oraz rodziców dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.Projekt zakłada także zmiany w funkcjonowaniu warsztatów terapii zajęciowej poprzez zwiększenie wsparcia dla osób niepełnosprawnych, które opuściły WTZ w celu podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Zmiany mają również objąć wydłużenie okresu zasiłku opiekuńczego z 14 do 30 dni w przypadku opieki nad dzieckiem chorym ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności.

W chwili obecnej projekt został skierowany do konsultacji.

Zapisz się do newslettera

Zapisz się i bądź na bieżąco. Atrakcyjne oferty usług i produktów. Lokalne wydarzenia, eventy, newsy!
*Podając swój email wyrażasz zgodę na przetwarzanie udostępnionego adresu na cele wysyłki wiadomości informacyjnych o promocjach, ofertach oraz aktualności na www.portalu-msp.pl

Aktualności

  • 1
  • 2
  • 3
Ferie zimowe - daty

Ferie zimowe - daty

Ferie zimowe 2019 już wkrótce! Poniżej pełen harmonogram zgodnie z informacjami na :www.men.gov.pl I TURA - 14.01-27.01.2019 województwa:...

Pomysł rządu na walkę z zatorami płatniczymi na linii – duże firmy dłużne tym mniejszym.

Pomysł rządu na walkę z zatorami płatnic…

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii postanowiło podjąć kolejną próbę walki z zatorami płatniczymi, mimo, że kilka...

Najnowsze oferty

Grafik do współpracy

Grafik do współpracy

W związku z rozwojem poszukujemy do współpracy ZDALNEJ grafika z ciekawym portfolio.Jesteśmy małą agencją reklamową działającą w Wielkopolsce. Prosimy o przesyłanie...

Sylwetki

  • 1
  • 2
  • 3
Joanna Malinowska-Parzydło

Joanna Malinowska-Parzydło

Joanna Malinowska-Parzydło jest mamą dwójki dzieci, która perfekcyjnie łączy pracę z życiem prywatnym.

Olga Kozierowska

Olga Kozierowska

Od dziecka jest związana ze sceną. W dzieciństwie bardziej interesowała ją muzyka, obecnie występuje jako bizneswoman, dziennikarka oraz trener biznesu...

Agnieszka Czmyr-Kaczanowska i Joanna Gotfryd - Mamy pracujące

Agnieszka Czmyr-Kaczanowska i Joanna Got…

Te dwie przedsiębiorcze kobiety znają się już ponad 15 lat, a od 4 prowadzą wspólnie popularny portal. Ich celem było...

Rolnicze newsy

  • 1
  • 2
  • 3
NABÓR wniosków o premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

NABÓR wniosków o premie na rozpoczęcie d…

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła, że od 15.10.2018 do 13.11.2018 można składać wniosek na...

Przez zakaz handlu w niedzielę rolnicy nie mogą sprzedawać plonów!

Przez zakaz handlu w niedzielę rolnicy n…

Zakaz handlu w niedzielę objął także rolników. Swoich zbiorów w ten dzień nie mogą sprzedawać...

Nowa reforma systemu rolnictwa - Plan na bardziej ekologiczną żywność

Nowa reforma systemu rolnictwa - Plan na…

Reforma rolnictwa ekologicznego w UE spowodowała ujednolicenie przepisów, z których niektóre wprowadzono ponad 20 lat...