Jedyne takie miejsce dla MŚP w polskim internecie!

R-U

Rada nadzorcza jest organem wybieranym przez Walne Zgromadzenie, składającym się z co najmniej pięciu członków. Jej obowiązkiem jest między innymi sprawowanie stałego nadzoru nad wykonywaniem swoich obowiązków przez różnego rodzaju spółki i spółdzielnie. Tryb powoływania rady nadzorczej ustalany jest w statusie poszczególnych organizacji. Wśród członków rady nadzorczej nie mogą się znaleźć członkowie zarządu, likwidatorzy, czy pracownicy spółki. Do kompetencji rady należy również między innymi powoływanie i odwoływanie kierownictw przedsiębiorców, przyjmowanie sprawozdań finansowych i podejmowaniem decyzji o inwestycjach.

Reglamentacja działalności gospodarczej to wszelkie ograniczenia działalności gospodarczej nakładane na przedsiębiorców, np. licencje (np. na eksport), koncesje, zezwolenia czy wpis do rejestru działalności regulowanej. Tego rodzaju ograniczenia wolności działalności gospodarczej zostały określone w art. 20 Konstytucji, a także w ustawach, w tym m.in. w art. 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. Wprowadzono je ze względu na ważny interes publiczny, jakim jest ochrona zdrowia i życia, ochrona środowiska i bezpieczeństwo.

REGON (akronim utworzony od Rejestr Gospodarki Narodowej) to zbiór informacji na temat działających w Polsce podmiotów gospodarczych. Jest on aktualizowany na bieżąco przez Główny Urząd Statystyczny. Uzyskane informacje gromadzi się w zakresie terytorialnym, własnościowym, branżowym oraz form prawnych. Tego rodzaju rejestr stanowi najważniejsze źródło informacji dotyczących polskich przedsiębiorstw, dlatego też identyfikacja działających w naszym kraju firm poprzez numer REGON jest tak ważna i obowiązkowa.

Rzecznik konsumentów jest organem powołanym do ochrony praw konsumentów na szczeblu powiatu lub miasta na prawach powiatu, i wykonujący zadania tych jednostek w tym zakresie. Uprawnienia rzecznika obejmują wyłącznie umowy konsumenckie, czyli umowy cywilnoprawne zawarte między konsumentem a przedsiębiorcą.

Spółdzielnia – rodzaj podmiotu gospodarczego, regulowanego przepisami ustawy z dnia 16 września 1982 roku prawo spółdzielcze, który posiada osobowość prawną i powstaje w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Jest dobrowolnym zrzeszeniem osób, których ilość nie jest ograniczona i może być zmienna. Dzięki funduszowi udziałowemu spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą w interesie swoich członków. Może być to działalność społeczna lub oświatowo-kulturalna.

Spółka akcyjna jest spółką prawa handlowego, mającą charakter kapitałowy. Kapitał zakładowy w tego rodzaju spółce składa się z wkładów założycieli, którzy następnie otrzymują akcje. Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki, lecz ponoszą ryzyko lokaty kapitału wyłącznie do wysokości ceny nabycia akcji oraz czerpią zyski z tytułu dywidendy albo zyski kapitałowe, które osiągane są po sprzedaży akcji po wyższej cenie niż cena ich zakupu

Spółka cicha jest formą działalność gospodarczej, w której jeden ze wspólników (wspólnik cichy), wnosi wkład majątkowy lub rzeczowy, czasem także w postaci pracy własnej, na rzecz drugiego wspólnika (jawnego), który prowadzi przedsiębiorstwo lub inną działalność zarobkową w imieniu własnym. Wspólnik cichy uczestniczy w zyskach z tej działalności w zamian za wniesiony wkład, nie przysługują mu jednak żadne prawa w stosunku do majątku spółki. Wspólnik także nie ponosi odpowiedzialności wobec wierzycieli spółki. Spółka cicha powstaje na mocy zawartej między stronami umowy.

Spółka cywilna jest formą prowadzenia działalności gospodarczej przez dwóch lub więcej przedsiębiorców. W odróżnieniu od spółek, których funkcjonowanie reguluje kodeks spółek handlowych, spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, nie jest jednostką organizacyjną, nie posiada podmiotowości prawnej. Cel jej zawiązania może być zarówno zarobkowy jak i niezarobkowy. Regulacje dotyczące spółki cywilnej zawarte są w kodeksie cywilnym w księdze zobowiązań

Spółka europejska (SE- Societas Europaea) – jest rodzajem spółki akcyjnej o charakterze europejskim, której akcjonariuszami mogą być spółki z różnych państw członkowskich Unii Europejskiej. Powstanie spółki odbywa się poprzez fuzję lub restrukturyzację istniejących już przedsiębiorstw, a reguluje to, jak również jej funkcjonowanie i rozwiązanie Rozporządzenie Rady Europejskiej nr 2157 z dnia 08.10.2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej, postanowienia statutu spółki oraz przepisy prawa krajowego wydane na podstawie norm wspólnotowych. W razie ich braku przepisy dotyczące spółek akcyjnych kraju, w którym spółka europejska ma swoją siedzibę statutową

Spółka handlowa – jest jedną z form prowadzenia działalności gospodarczej, powstaje wskutek zawarcia umowy przez co najmniej dwa podmioty. Powstanie, funkcjonowanie, organizację, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcenie spółek handlowych, a także ich rodzaje określa ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych

Strona 1 z 2

Zapisz się do newslettera

Zapisz się i bądź na bieżąco. Atrakcyjne oferty usług i produktów. Lokalne wydarzenia, eventy, newsy!
*Podając swój email wyrażasz zgodę na przetwarzanie udostępnionego adresu na cele wysyłki wiadomości informacyjnych o promocjach, ofertach oraz aktualności na www.portalu-msp.pl

Aktualności

  • 1
  • 2
  • 3
Elektroniczna baza podatników VAT

Elektroniczna baza podatników VAT

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku VAT, która zakłada stworzenie jednej głównej bazy podatników VAT...

Innowacja zwycięża w II edycji Konkursu …

  Przed zachodniopomorskimi przedsiębiorcami pojawia się unikalna szansa na nowoczesną kampanię promocyjno-wizerunkową i nawiązanie międzynarodowych kontaktów...

Platforma Startowa – Unicorn Hub dobry startup – unicorn hub

Platforma Startowa – Unicorn Hub dobry s…

Platforma Startowa – Unicorn Hub dobry startup – unicorn hub Projekt „Platforma Startowa – Unicorn Hub”...

Najnowsze oferty

Grafik do współpracy

Grafik do współpracy

W związku z rozwojem poszukujemy do współpracy ZDALNEJ grafika z ciekawym portfolio.Jesteśmy małą agencją reklamową działającą w Wielkopolsce. Prosimy o przesyłanie...

Sylwetki

  • 1
  • 2
  • 3
Joanna Malinowska-Parzydło

Joanna Malinowska-Parzydło

Joanna Malinowska-Parzydło jest mamą dwójki dzieci, która perfekcyjnie łączy pracę z życiem prywatnym.

Olga Kozierowska

Olga Kozierowska

Od dziecka jest związana ze sceną. W dzieciństwie bardziej interesowała ją muzyka, obecnie występuje jako bizneswoman, dziennikarka oraz trener biznesu...

Agnieszka Czmyr-Kaczanowska i Joanna Gotfryd - Mamy pracujące

Agnieszka Czmyr-Kaczanowska i Joanna Got…

Te dwie przedsiębiorcze kobiety znają się już ponad 15 lat, a od 4 prowadzą wspólnie popularny portal. Ich celem było...

Rolnicze newsy

  • 1
  • 2
  • 3
NABÓR wniosków o premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

NABÓR wniosków o premie na rozpoczęcie d…

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła, że od 15.10.2018 do 13.11.2018 można składać wniosek na...

Przez zakaz handlu w niedzielę rolnicy nie mogą sprzedawać plonów!

Przez zakaz handlu w niedzielę rolnicy n…

Zakaz handlu w niedzielę objął także rolników. Swoich zbiorów w ten dzień nie mogą sprzedawać...

Nowa reforma systemu rolnictwa - Plan na bardziej ekologiczną żywność

Nowa reforma systemu rolnictwa - Plan na…

Reforma rolnictwa ekologicznego w UE spowodowała ujednolicenie przepisów, z których niektóre wprowadzono ponad 20 lat...