Jedyne takie miejsce dla MŚP w polskim internecie!

Porady eksperta

Porady eksperta

Tu znajdziesz porady portalowych ekspertów podzielone na branże. Możesz również napisać do naszych ekspertów. Pod kazdym artykułem zamieściliśmy specjalny formularz, w którym możesz zadać pytanie. Treść zostanie przekierowana do najbardziej odpowiedniej osoby. 

 

 

czwartek, 02 sierpień 2018 10:12

5 najważniejszych praw pracownika

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę daje stabilność zatrudnienia.  Pracodawca dodatkowo musi przestrzegać wielu obowiązków związanych z zawarciem umowy.

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma liczne prawa. Oto kluczowe z nich:

 1. Wynagrodzenie za pracę
 • Wynagrodzenie musi być wpłacane pracowników w ustalonym w umowie czasie i kwocie
 • Potrącenia z wynagrodzenia mogą być dokonywane wyłącznie zgodnie z prawem
 • Wynagrodzeni musi być godziwe – czyli adekwatne do wykonywanej pracy, kwalifikacji niezbędnych do jego wykonania, uwzględniające ilość i jakość pracy
 • Wynagrodzenie nie może być niższe niż 2100 zł brutto (pełen etat, umowa o pracę). Jest to minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2018 roku.
 • Wynagrodzenie musi być sprawiedliwe – czyli dwie osoby na tym samym stanowisku o takich samych kwalifikacjach powinny zarabiać tyle samo.
 1. Umowa o pracę
 • Jest to podstawy dokument regulujący stosunek między pracodawcą, a pracownikiem.
 • Na podstawie warunków tej umowy pracownik wykonuje powierzoną mu pracę na danym stanowisku.
 • Warunki umowy o pracę nie mogą być mniej korzystne niż przepisy prawa pracy.
 • Umowa powinna określać rodzaj wykonywanej pracy,  warunki pracy i płacy, miejsce wykonywanej pracy, stanowisko, wynagrodzenie, wymiar czasu pracy, termin rozpoczęcia pracy i czas jej obowiązywania.
 1. Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
 • Pracodawca ma obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków BHP, o których musi powiadomić pracownika.
 • Ma obowiązek organizowania pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki jej wykonywania
 • Musi zapewnić przestrzeganie w firmie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz usuwać uchybienia i kontrolować wykonywanie poleceń
 • Zapewnić pracowników odpowiednie warunki pracy podczas upałów – odpowiednia temperatura pomieszczeń, dostęp do wody itp.
 • Zapewnić pracownikom odpowiedniej odzieży i narzędzi do wykonywanej pracy.
 1. Prawo do równego traktowania
 • Każdy pracownik bez względu na płeć ma takie same prawa z tytułu pracy na takim samym stanowisku. Takie same warunki dotyczą nawiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, systemu awansowania, dostępu do podnoszenia kwalifikacji.
 • Prawa muszą być równe bez względu na wiek, płeć, niepełnosprawność , rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową , pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, bez względu na zatrudnienie na umowę na czas określony lub nieokreślony, czy też w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin (stawka godzinowa).
 1. Prawo do wypoczynku
 • Pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o prace przysługuje prawo do wypoczynku. Regulują to przepisy dotyczące czasu pracy, dni wolnych, urlopów wypoczynkowych.
 • Czas pracy nie może przekraczać 8h na dobę i 40 godzin przeciętnie w 5 – dniowym tygodniu, a w okresie rozliczeniowym nie większym niż 4 miesiące. Łącznie z nadgodzinami czas pracy nie może przekraczać 48h w przyjętym okresie rozliczeniowym
 • W każdym tygodniu pracownikowi przysługuje prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku ( w tym 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku na dobę).
 • Pracownikowi przysługuje prawo do bezpłatnego urlopu wypoczynkowego ( 20 dni – jeśli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, 26 dni – jeśli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat)
 • Pracownikowi przysługuje dzień wolny w trakcie ustawowo wolnych dni od pracy.


 

Dodatkowe informacje

 • Kategorie Prawo pracy, HR
piątek, 15 czerwiec 2018 08:23

Co zrobić gdy kontrahent nie płaci?

Napisane przez

Niemal każdy przedsiębiorca, czy to prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, czy też działający w innej formie prawnej, pomimo dochowania wszelkich warunków wynikających z zawartej umowy, spotkał się z sytuacją, w której jego kontrahent znacząco zwlekał z zapłatą wynagrodzenia, np. z tytułu otrzymanej usługi, lub najzwyczajniej z premedytacją w ogóle nie dokonał zapłaty. Niekiedy tego typu sprawy udaje się rozwiązać poprzez uprzejme przypomnienie o bezskutecznym upływie terminu płatności (telefoniczne bądź za pomocą poczty elektronicznej). Niestety, równie powszechne są przypadki, w których kontakt z kontrahentem nagle zupełnie się „urywa” lub też kontrahent wprost oświadcza, że płacić nie będzie, bez podania jakiejkolwiek uzasadnionej przyczyny. W niniejszym artykule wskażę, jakie działania należy podejmować w tego typu sytuacjach i jak skutecznie poradzić sobie z nierzetelnym kontrahentem.


Polubowne rozwiązanie sporu
Każdorazowo pierwszą czynnością, jaką należy podjąć w przypadku nieuzyskania w terminie należnej zapłaty, jest próba polubownego rozwiązania problemu. Jest to niezwykle istotne, gdy sprawa dotyczy kontrahenta, na którym przedsiębiorcy zależy i z którym istnieje szansa rozwinięcia korzystnej i owocnej współpracy. Często zdarza się, iż w natłoku obowiązków
i dokumentów obowiązany zwyczajnie nie pamięta o konieczności uregulowania zaległości, nie zdaje sobie sprawy z tego, że termin na spełnienie świadczenia upłynął, z jakiegoś powodu faktura do niego nie dotarła lub też jego pracownik nie dopełnił swoich obowiązków. Należy pamiętać, że nawet za każdą wielką spółką stoją zwyczajni ludzie, popełniający błędy, wobec czego najpierw warto przesłać (np. pocztą elektroniczną) przypomnienie o konieczności uregulowania zaległości, najlepiej załączając odpowiednią fakturę. Z całą pewnością również telefoniczne przypomnienie lub kontakt w celu wyjaśnienia przyczyny nieodnotowania w systemie płatności nie zepsuje w żaden sposób łączących kontrahentów relacji biznesowych. W wielu przypadkach tego rodzaju przypomnienie/ponaglenie odnosi satysfakcjonujący przedsiębiorcę skutek i w niedługim czasie należność zostaje uregulowana.


Wezwanie do zapłaty
Gdy powyżej wskazane działania nie przynoszą oczekiwanego efektu, skorzystać należy już
z bardziej oficjalnych metod. Jest to etap, w którym stanowczo, aczkolwiek nadal polubownie, podejmowana jest próba załatwienia sprawy, bez uciekania się do przymusu państwowego. Niezbędne jest sporządzenie krótkiego pisma w postaci wezwania do zapłaty lub brzmiącego jeszcze bardziej stanowczego – ostatecznego przedsądowego wezwania do zapłaty. Następnie pismo takie należy przesłać na aktualny adres dłużnika poleconą przesyłką pocztową, najlepiej za potwierdzeniem odbioru, ewentualnie pocztą elektroniczną, jednak koniecznie przy użyciu opcji potwierdzenia odczytania wiadomości przez adresata. Wiele wzorów tego typu pism z łatwością można odnaleźć na stronach internetowych i wybrać satysfakcjonującą nas spośród nich formę. Niezbędnymi elementami takich pism będzie oczywiście adresat, nadawca, odpowiedni tytuł pisma oraz sformułowanie zawarte w dalszej treści, iż niniejsze pismo należy traktować jako ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty. Ponadto, wskazana dokładnie określona kwota, którą należy uregulować, podstawa danego świadczenia (np. umowa nr 01 z dnia 11.04.2018, faktura nr 01/18 z dnia 11.05.2018), pożądany sposób dokonania płatności (przelew na konkretny rachunek bankowy, wpłata w kasie, przekaz pocztowy itp.) i co najważniejsze – ostateczny termin na dokonanie wpłaty (np. 7 dni od dnia otrzymania wezwania).
Niniejszy etap ma niebagatelne znaczenie, w dużej mierze w związku z treścią art. 187 § 1 pkt 3) Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym przy wnoszeniu pozwu należy wskazać, czy próby polubownego rozwiązania sporu zostały uprzednio podjęte, a jeżeli nie – złożyć wyjaśnienia odnośnie przyczyny ich niepodjęcia. Dzięki temu zabezpieczone zostają ewentualne przyszłe interesy przedsiębiorcy, jak też może mieć to wpływ na ocenę sądu w przypadku wniesienia powództwa.


Pisma profesjonalnego pełnomocnika
Dobrą alternatywą dla powyższego rozwiązania lub też w sytuacji, gdy nawet tego rodzaju pisma nie wywierają wpływu na dokonanie przez dłużnika zapłaty, jest skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Jest to właściwie ostatnia możliwość na uniknięcie postępowania sądowego, w przypadku braku odzewu ze strony kontrahenta. Często bowiem zdarza się, iż wymierny skutek przynosi sporządzenie wezwania czy też ostatecznego wezwania do zapłaty przez adwokata lub radcę prawnego. Opatrzone podpisem i pieczęcią, przesłane bezpośrednio z kancelarii na stosownym papierze firmowym, potrafi wywołać natychmiastowy skutek w postaci zapłaty. Często kontrahenci po otrzymaniu tego rodzaju pisma z profesjonalnej kancelarii zwyczajnie nabierają obaw, ponieważ wierzyciel jednoznacznie daje do zrozumienia, że sprawa jest poważna i nieuregulowanie należności we wskazanym terminie doprowadzi go przed sąd.


Przymus państwowy
Gdy wszystkie wyżej wymienione rozwiązania zawodzą lub z góry jest wiadome, że mamy do czynienia z kontrahentem, który za wszelką cenę będzie uchylał się od zapłaty, konieczne będzie skorzystanie z sądowej drogi dochodzenia roszczeń. Z całą pewnością nie należy się bać tego rodzaju drogi i nie należy nadmiernie zwlekać z wniesieniem pozwu, w szczególności, gdy zaległe kwoty są znaczne. Należy pamiętać, iż roszczenia majątkowe (np. o zapłatę z tytułu umowy) ulegają przedawnieniu. Roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przedawniają się co do zasady z upływem 3 lat od dnia ich wymagalności (chyba że przepis szczególny stanowi inaczej). Po upływie tego terminu wyegzekwowanie należnej zapłaty może być znacznie utrudnione, lub wręcz niemożliwe.


Elektroniczne postępowanie upominawcze
Niewątpliwie najszybszą drogą do uzyskania nakazu zapłaty, który będzie mógł zostać wyegzekwowany przez komornika, jest skorzystanie z elektronicznego postępowania upominawczego, czyli tzw. e-sądu. Pomimo tego, iż e-sąd stanowi VI Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, to z uwagi na to, iż jest to jedyny sąd, w którym można przeprowadzić tego rodzaju postepowanie, swoją właściwością obejmuje on całą Polskę. Jest to zdecydowanie proste i szybkie postępowanie dla dochodzenia roszczeń pieniężnych, z którego aby móc skorzystać wystarczy się zarejestrować na stronie: https://www.e-sad.gov.pl/ i kliknąć w otrzymany mailowo link aktywacyjny. Po aktywacji można przystąpić do uzyskania na założonym koncie certyfikatu dla podpisu oraz do złożenia pozwu. Na wskazanej stronie internetowej znajduje się nie tylko poradnik składania takiego pozwu, ale i wiele innych wskazówek czy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania, wobec czego czynności te nie powinny stanowić większych problemów. W kilku prostych krokach należy wskazać dłużnika i wierzyciela oraz ich adresy, sposób reprezentacji w przypadku spółki, przedstawić posiadane dowody oraz ich opis, określić należną kwotę roszczenia pieniężnego i krótko je uzasadnić. Warto pamiętać, aby podczas określania roszczenia zawnioskować również o należne odsetki oraz koszty postępowania.
W kolejnym kroku należy wspomnianym wyżej certyfikatem podpisać pozew i dokonać opłaty stanowiącej dokładnie 1,25% wartości przedmiotu sporu, jednak nie może być to kwota mniejsza niż 30 złotych. Co ważne, w elektronicznym postępowaniu upominawczym dowody w żaden sposób nie są załączane do składanego pozwu, należy je tylko dokładnie wskazać i krótko opisać, zaopatrzając jednocześnie w datę ich powstania – tak aby zasadność roszczenia i jego wymagalność nie budziły wątpliwości.
Po złożeniu takiego pozwu i wstępnym stwierdzeniu jego zasadności przez osobę orzekającą do dłużnika wysłany zostaje nakaz zapłaty. Jeśli nie ureguluje on płatności w ciągu 14 dni (lub względnie nie wniesie sprzeciwu), należy uzyskać w e-sądzie klauzulę wykonalności, która będzie stanowiła pełnoprawny tytuł wykonawczy, na podstawie którego komornik będzie mógł przeprowadzić egzekucję. Nie odbywają się wobec tego żadne rozprawy, a wszystko dzieje się w tzw. trybie zdalnym i trwa właściwie kilka dni, maksymalnie tygodni. Oczywiście również tego rodzaju postępowanie może być w całości przeprowadzone przez pełnomocnika.


Postępowanie sądowe
Jeśli sprawa nie jest jednak tak oczywista lub dłużnik kwestionuje zasadność umów i żądanie zapłaty, konieczne będzie skorzystanie ze standardowego trybu sądowego. Wówczas stosownym rozwiązaniem będzie sięgnięcie po pomoc profesjonalnego pełnomocnika, który to będzie reprezentował nas przed sądem. Znajomość nie tylko przepisów prawa, ale również orzecznictwa i praktyki przebiegu postępowania, może okazać się niezwykle istotna. Jeden błąd popełniony w postępowaniu przed sądem może przedsiębiorcę sporo kosztować, a samo sporządzanie pism procesowych oraz stawiennictwo na rozprawach często jest dalece czasochłonne.
W postępowaniach, w których dochodzimy świadczenia pieniężnego, właściwość sądu uzależniona będzie od wartości przedmiotu sporu (czyli właściwie kwoty roszczenia). Jeśli kwota ta nie przekracza 75.000 zł sprawę należy skierować do sądu rejonowego, w przypadku wyższych należności – do sądu okręgowego. Jeśli chodzi o miejscową właściwość sądu będzie to co do zasady siedziba kontrahenta (ewentualnie zakład główny lub oddział – jeśli roszczenie pozostaje w związku z ich działalnością) lub też miejsce wykonania umowy.


Tryb uproszczony
W przypadku roszczeń wynikających z umów, nie przekraczających kwoty 20.000 zł, pozew należy złożyć w trybie uproszczonym na specjalnym urzędowym formularzu. Nie ma potrzeby wnioskowania wówczas o przeprowadzenie postępowania w trybie uproszczonym czy upominawczym, ponieważ sąd z urzędu dokona wyboru odpowiedniego trybu. Jedynie w przypadku woli i przesłanek do prowadzenia postępowania w trybie nakazowym, konieczny będzie stosowny wniosek i określone przepisami dokumenty. Warte zaznaczenia jest to, iż w przypadku tego rodzaju postępowań opłata od pozwu jest zdecydowanie niższa, zgodnie z art. 28 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (przykładowo w przypadku wartości przedmiotu sporu od 2 do 5 tyś zł. opłata w postępowaniu uproszczonym będzie wynosiła 100 zł). W przypadku trzech wymienionych wyżej trybów, sąd po uwzględnieniu żądania, na posiedzeniu niejawnym, wydaje nakaz zapłaty. Jeśli strona przeciwna nie wniesie sprzeciwu/zarzutów i nie dokona w wyznaczonym terminie zapłaty, należy złożyć do sądu wniosek o nadanie nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności i skierować sprawę do komornika. Nie należy się martwić, jeśli kontrahent celowo nie odbiera nakazu zapłaty. Po dwóch próbach doręczenia przez listonosza przesyłki, nakaz zapłaty wróci do akt ze skutkiem doręczenia.


Tryb zwykły
Wniesienie pozwu w trybie zwykłym jest już nieco większym przedsięwzięciem, natomiast często jedynym skutecznym. Od wyżej wskazanych trybów różni się o tyle, że opłata od takiego pozwu wynosić będzie 5 % wartości przedmiotu sporu i konieczne będzie odbycie co najmniej jednej rozprawy sądowej. Z tego trybu w przypadku roszczeń pieniężnych korzysta się w przypadku nieoczywistych, skomplikowanych spraw, gdy zasadność roszczeń jest silnie podważana przez drugą stronę. Po rozpatrzeniu wszystkich okoliczności i przeprowadzeniu dowodów sąd wydaje wyrok, w którym ewentualnie zasądzona zostaje należna kwota. Pozostaje dalej oczekiwać do czasu jego uprawomocnienia się (21 dni w przypadku nie zgłoszenia wniosku o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem i nie wniesienia apelacji). Po uprawomocnieniu się wyroku, analogicznie do wyżej wskazanego przypadku, należy zawnioskować o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności i skierować sprawę do komornika, który to wyegzekwuje należne kwoty. Prowadzenie postępowania przed komornikiem również z powodzeniem możemy przekazać pełnomocnikowi, co oznacza, iż może on poprowadzić postępowania od samego początku aż do wpływu należnych świadczeń na konto wierzyciela.


Autor: Martyna Kulikowska, Prawnik, KPRF Law Office

Dodatkowe informacje

 • Kategorie Prawo

O tym, co wydarzyło się w 2017 r. i co czeka branżę ubezpieczeniową w roku 2018 mówi Michał Kwasek z ANG Spółdzielni.
•    Pomimo widma wejścia w życie nowej ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, rok 2017 minął w branży głównie pod znakiem działań pozalegislacyjnych.
•    Obserwowaliśmy wzmożone działania w sektorze ubezpieczeń medycznych, a także pierwsze kroki w stronę ochrony przed cyberatakami.
•    W 2018 r. możemy spodziewać się przede wszystkim bogatszej oferty ubezpieczeń spersonalizowanych.

Jeszcze w 2016 r. wiedzieliśmy, że niebawem przyjdzie nam się zmierzyć z nową ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Jednak jej wprowadzenie zajmie więcej czasu niż na początku sądziliśmy. I choć widmo zmian nadal istnieje i ustawa na pewno prędzej czy później wejdzie w życie, branża pośrednictwa ubezpieczeniowego zdaje się ten fakt bagatelizować. Ubezpieczeniowcy z wieloma regulacjami mierzą się już od lat i skóra na ich plecach odpowiednio już stwardniała. Niejedną zmianę prawa widzieli, widzieli też wdrażanie tych zmian w życie. Niestety, w tym przypadku doświadczenie i wynikający z tego spokój może faktycznie okazać się niebezpieczny i finalnie zgubny.
Kancelarie odszkodowawcze groźniejsze niż KNF i UOKiK


Kłopoty mogą bowiem przyjść z najmniej oczekiwanego i spodziewanego kierunku… Nowa ustawa regulująca pośrednictwo ubezpieczeniowe ma bowiem wejść w życie w końcówce lutego 2018 r, jednak jej uchwalenie może zostać odroczone w czasie. Oby, ponieważ na dzisiaj spora część branży ubezpieczeniowej zupełnie nadchodzącymi zmianami się nie przejmuje. A powinna. Niewątpliwie przydałoby się te kilka miesięcy więcej. Najważniejszą nadchodzącą zmianą jest konieczność badania potrzeb klienta, coś niby oczywistego, co większość praktyków tego rynku robi od zawsze. I właśnie dlatego te nowe przepisy ci praktycy bagatelizują. W ich podejściu do klienta zmieni się faktycznie niewiele. Dużo zmieni się jednak w dokumentowaniu i ewentualnym udowodnieniu tego, co faktycznie powiedziało się klientowi. Co ważne, razy mogą przyjść nie od strony najbardziej oczywistej, czyli z KNF-u czy UOKiK, w tej rozgrywce mogą je wymierzać kancelarie odszkodowawcze. Warto zatem zadbać o odpowiednią infrastrukturę i procedury zabezpieczające przed takimi ewentualnymi sporami. Na rynku ubezpieczeniowym widoczna również będzie konsolidacja, jako nieunikniona konsekwencja nadchodzących zmian.
2018 rokiem ubezpieczeń zdrowotnych, porównywarek i insurtechów


Nadchodzący rok 2018 będzie zatem upływał pod znakiem prób skutecznej adaptacji do nowej rzeczywistości legislacyjnej, w której zarówno części kredytowej, jak i ubezpieczeniowej rynku pośrednictwa przyjdzie żyć. W ubezpieczeniach widoczne powinny być jeszcze trzy trendy.


Na dzisiaj już 2,1 mln Polaków korzysta z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Ostatni okres, to dominacja prywatnych zakładów medycznych, oferujących bezpośredni zakup abonamentu medycznego. Ich dotychczasowa skuteczność może jednak stać się ich przekleństwem. Zbyt duży sukces skutkuje obserwowanym spadkiem jakości, w efekcie którego klienci mogą zechcieć migrować w produkty oferowane przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe, które dają zdecydowanie szerszą ofertę placówek, a tym samym dostępność, co przecież w tym produkcie jest najważniejsze. Zmiana biegu rzeki klientów w sektorze ubezpieczeń zdrowotnych może być jednym z ważniejszych wydarzeń 2018 r.


Pierwsze, obserwowane w 2017 r. cyberataki mogą natomiast skutkować rozwojem oferty produktowej chroniącej klientów przed ich konsekwencjami. Dziś popyt na takie produkty jest niewielki, a więc i podaż znikoma. Rok 2018 powinien jednak przynieść istotną zmianę w tym segmencie rynku.


W branży ubezpieczeniowej widać także apetyt na nowe, niszowe ryzyka i personalizowanie budowanych przez Towarzystwa ofert. Malejąca marża na dotychczasowych produktach, rosnąca świadomość, a w ślad za nią wymagania klientów, rosnące wymagania legislacyjne, technologia umożliwiająca bardzo precyzyjną analizę potrzeb - to wszystko skutkować będzie koniecznością istotnej zmiany w percepcji, otwartości na nowości i apetycie na nowe ryzyka po stronie ubezpieczycieli. W 2018 r. obserwować będziemy zatem drugą młodość porównywarek ubezpieczeniowych, indywidualnych, bądź dedykowanych wąskim grupom odbiorców ofert i wreszcie przecierających pierwsze szlaki projektów insurtechowych.


Wydaje nam się, że przez kilka ostatnich lat przygotowaliśmy się do nadchodzących zmian. Cechy, które od kilku już lat przyświecają naszej misji tworzenia Spółdzielni, czyli organizacji ludzi i dla ludzi, dzisiaj stają się bardzo pożądane. Budujemy naszą tożsamość już kilka lat i wiemy doskonale, że organizacji odpowiedzialnej społecznie nie da się zbudować z dnia na dzień. Innego sposobu myślenia nie da się także narzucić czy wdrożyć korporacyjnym zarządzeniem. Czas więc pokaże, jak ze zmianami w branży ubezpieczeniowej poradzą sobie inne firmy pośrednictwa i czy nasze podejście do prowadzenia organizacji zdało egzamin.

Dodatkowe informacje

 • Kategorie Ubezpieczenia
wtorek, 29 grudzień 2015 00:00

Zanim wybierzesz inwestora...

1. Określ swoje potrzeby, czy bardziej zależy Ci na inwestorze finansowym, który oczekuje tylko zwrotu z inwestycji, czy wolisz nawiązać współpracę z inwestorem strategicznym, który chętnie zwiążę się z przedsiębiorstwem na dłużej.

Dodatkowe informacje

 • Kategorie Wizerunek
środa, 16 wrzesień 2015 00:00

Wartość rzeczywista czy odtworzeniowa

Wybierając polisę majątkową często otrzymujemy kalkulację, w której pojawia się podział na wartość rzeczywistą i odtworzeniową. Wybranie wartości rzeczywistej lub odtworzeniowej ma swoje bezpośrednie przełożenie na wyliczoną składkę. Z punktu widzenia klienta, który głównie kieruje się ceną, bardziej korzystna jest wartość rzeczywista. Natomiast jeśli klient miał już wypłacane odszkodowanie i wie jak zostało obliczone, na pewno wybierze wartość odtworzeniową. Co wybrać? Przede wszystkim, zapłaćmy za taki produkt, który jest optymalnie dopasowany do naszych potrzeb.
Czym jest wartość odtworzeniowa?

Dodatkowe informacje

 • Kategorie Ubezpieczenia
środa, 16 wrzesień 2015 00:00

Korzyści z ubezpieczenia Assistance

Ubezpieczenie komunikacyjne jest znane każdemu, kto posiada samochód. Obowiązkowe ubezpieczenie OC i NNW zawieramy zawsze – bo musimy. Często automatycznie opłacamy wznowienie polisy, które przychodzi pocztą tradycyjną lub mailem. Czasami agent zaproponuje nam dokupienie usługi Assistance. Gdy cena jest korzystna, to oczywiście je weźmiemy, ale z doświadczenia wiem, że klienci raczej nie znają zakresu wykupionego Assistance. Co więc możemy zmieścić w tej usłudze, by nie żałować zakupu dodatkowej opcji ubezpieczenia?

Dodatkowe informacje

 • Kategorie PR, reklama, marketing
piątek, 04 wrzesień 2015 00:00

OC najemcy nieruchomości

Prowadząc działalność gospodarczą, rzadko dysponujemy swoim własnym lokalem, który możemy wykorzystać na potrzeby biurowe. Często decydujemy się na wynajem powierzchni biurowej. Przy podpisywaniu umowy najmu, pojawia się kwestia polisy OC najemcy. Klienci często podchodzą do niej z brakiem zrozumienia, traktując ją jako zbędny wydatek. Jednak zastanawiając się dłużej, można wskazać wiele zalet zawarcia polisy OC najemcy.

Dodatkowe informacje

 • Kategorie Ubezpieczenia
Strona 1 z 4

Zapisz się do newslettera

Zapisz się i bądź na bieżąco. Atrakcyjne oferty usług i produktów. Lokalne wydarzenia, eventy, newsy!
*Podając swój email wyrażasz zgodę na przetwarzanie udostępnionego adresu na cele wysyłki wiadomości informacyjnych o promocjach, ofertach oraz aktualności na www.portalu-msp.pl

Aktualności

 • 1
 • 2
 • 3
Uproszczony wniosek o odroczenie terminu płatności składek/zawieszenie spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty/ zawieszenie spłaty umowy o odroczeniu terminu płatności składek na 3 miesiące

Uproszczony wniosek o odroczenie terminu…

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom  klientów a także w związku z opinią Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów...

Elektroniczna baza podatników VAT

Elektroniczna baza podatników VAT

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku VAT, która zakłada stworzenie jednej głównej bazy podatników VAT...

Innowacja zwycięża w II edycji Konkursu …

  Przed zachodniopomorskimi przedsiębiorcami pojawia się unikalna szansa na nowoczesną kampanię promocyjno-wizerunkową i nawiązanie międzynarodowych kontaktów...

Najnowsze oferty

Grafik do współpracy

Grafik do współpracy

W związku z rozwojem poszukujemy do współpracy ZDALNEJ grafika z ciekawym portfolio.Jesteśmy małą agencją reklamową działającą w Wielkopolsce. Prosimy o przesyłanie...

Sylwetki

 • 1
 • 2
 • 3
Joanna Malinowska-Parzydło

Joanna Malinowska-Parzydło

Joanna Malinowska-Parzydło jest mamą dwójki dzieci, która perfekcyjnie łączy pracę z życiem prywatnym.

Olga Kozierowska

Olga Kozierowska

Od dziecka jest związana ze sceną. W dzieciństwie bardziej interesowała ją muzyka, obecnie występuje jako bizneswoman, dziennikarka oraz trener biznesu...

Magda Stawska - zawód to jej pasja

Magda Stawska - zawód to jej pasja

  Magda Stawska, czyli kobieta z misją, jaką jest osiągać i realizować swój potencjał. Praktyk i teoretyk zarządzania, doświadczona menedżerka z...

Rolnicze newsy

 • 1
 • 2
 • 3
NABÓR wniosków o premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

NABÓR wniosków o premie na rozpoczęcie d…

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła, że od 15.10.2018 do 13.11.2018 można składać wniosek na...

Przez zakaz handlu w niedzielę rolnicy nie mogą sprzedawać plonów!

Przez zakaz handlu w niedzielę rolnicy n…

Zakaz handlu w niedzielę objął także rolników. Swoich zbiorów w ten dzień nie mogą sprzedawać...

Nowa reforma systemu rolnictwa - Plan na bardziej ekologiczną żywność

Nowa reforma systemu rolnictwa - Plan na…

Reforma rolnictwa ekologicznego w UE spowodowała ujednolicenie przepisów, z których niektóre wprowadzono ponad 20 lat...