Jedyne takie miejsce dla MŚP w polskim internecie!

Wyszukaj

Nazwa firmy

Branża

Województwo

wtorek, 13 listopad 2018 19:54

Wywiad z dr Eweliną Iwanek - Prezes Zarządu Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”.

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Specjalnie dla portalu MŚP - dr Ewelina Iwanek - Prezes Zarządu/ Dyrektor Generalny.

Pani Doktor Ewelina Iwanek to Absolwentka Wydziału Chemii (2000 r.) oraz Wydziału Prawa i Administracji (2002 r.) Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2006 r. ukończyła Podyplomowe Studia w zakresie przygotowywania projektów i zarządzania funduszami europejskimi w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. W 2011 r. ukończyła prawnicze studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji. Doktor nauk prawniczych i autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa administracyjnego.  
Od początku kariery zawodowej związana z Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” oraz Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Kierownik projektów finansowanych ze środków UE i koordynator projektów międzynarodowych, trener w zakresie przygotowywania i zarządzania projektami międzynarodowymi. Uczestnik szkoleń i konferencji międzynarodowych w zakresie zarządzania projektami. Posiada Certyfikat PRINCE2.
Od marca 2013 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu/Dyrektora Generalnego Polskiej. Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”.


1.    Pani Ewelino, proszę opowiedzieć, co skłoniło Państwa do stworzenia Fundacji? Co się wydarzyło?

Fundacja „OIC Poland” została utworzona w 1990 roku przy wsparciu Opportunity Industrialization Centers Inc. Philadelphia (USA) oraz U.S. Agency for International Development USAID. Przez 28 lat działalności, Fundacja wypracowała własne wzorce działania, które pozwoliły na stworzenie spójnej i trwałej instytucji szkoleniowo-doradczej. Od początku wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej Fundacja współpracuje z podmiotami, które działają na rzecz rozwoju i integracji społecznej, gospodarczej oraz międzynarodowej.

2.    Jakie są więc główne cele jakie stawia przed sobą fundacja?

Misją Fundacji jest zapobieganie bezrobociu i promowanie rozwoju gospodarczego poprzez projektowanie i wdrażanie programów edukacyjnych i doradczych, pośrednictwo pracy, transfer nowoczesnych technologii w dziedzinie zarządzania, restrukturyzacji, zarządzania finansami i rozwoju przedsiębiorczości. Od 1990r. dostarczamy firmom, instytucjom oraz organizacjom, kompleksowych, efektywnych i przyjaznych rozwiązań. Nieustannie modyfikujemy i poszerzamy ofertę szkoleniowo-edukacyjną reagując na potrzeby rynku pracy i społeczeństwa.
Celem Fundacji jest również wspieranie rozwoju współpracy pomiędzy instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi, propagowanie wiedzy o organizacjach pozarządowych oraz zwiększanie umiejętności zarządzania nimi. Fundacja OIC Poland za cel stawia sobie budowę i rozwój społeczeństwa obywatelskiego, nie tylko na terenie Lubelszczyzny, ale i całego kraju. Wszystkie cele i podejmowane działania służą i wpierają rozwój regionu dla dobra jego mieszkańców.

3.    Do kogo kierujecie swoją ofertę ?

Beneficjenci naszych przedsięwzięć to zarówno osoby fizyczne (pracodawcy, pracownicy, osoby pozostające bez zatrudnienia) jak i instytucje, organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa.

4.    Czy może Pani pochwalić się jakimiś konkretnymi projektami edukacyjnymi, które realizujecie?

Fundacja wszystkie przedsięwzięcia szkoleniowo-edukacyjne realizuje w formie projektowej. Są to programy kierowane do różnych grup odbiorców m.in. programy dla kadr zarządzających i pracowników firm ukierunkowane na kształcenie kadr MŚP, szkolenia specjalistyczne przygotowywane indywidualnie pod potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa; programy adresowane do pracowników instytucji publicznych mające na celu podniesienie kwalifikacji kadry administracji publicznej oraz wykorzystanie potencjału sektora publicznego; programy kierowane do osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, ale też programy adresowane do uczniów, absolwentów i pracowników szkół ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych mające na celu przygotowanie młodych ludzi  do funkcjonowania na rynku pracy.

W ramach tej grupy przedsięwzięć Fundacja również prowadzi kursy kwalifikacyjne oraz nadające uprawnienia nauczycielom i kadrze pedagogicznej.
Jednym z przykładów projektu edukacyjnego jest projekt pt. „Become a trainer – model kształcenia i wspierania kadry kierowniczej powyżej 45 roku życia” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Głównym celem projektu było wyposażenie kadry menedżerskiej powyżej 45 roku życia w kompetencje, wiedzę i umiejętności trenerskie oraz wykorzystanie nabytych w firmie umiejętności i doświadczenia stanowiących źródło wiedzy, a także inspiracji dla młodszych pracowników.
Innym przykładem jest projekt pt.„modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, skierowany do 3000 osób dorosłych z całej Polski dotychczas niebiorących udziału (albo uczestniczących sporadycznie) w jakichkolwiek formach zorganizowanego uczenia się, mający na celu ich edukację i aktywizację.
Sukces realizowanych przez Fundację działań jest efektem współpracy całego zespołu pracowników, koordynatorów, metodyków, który dba o satysfakcję Beneficjentów. Współpracuje z nami ponad 400-osobowy zespół konsultantów, wykładowców i trenerów z Polski i z zagranicy, którzy łączą wiedzę z doświadczeniem. Są to eksperci z uznanym dorobkiem naukowym z polskich oraz zagranicznych uczelni wyższych, a także wysokiej klasy specjaliści, doradcy i eksperci z renomowanych firm i instytucji działających w Polsce oraz za granicą. Ich rzetelna wiedza, bogate doświadczenie praktyczne stanowią niezwykle cenny potencjał intelektualny Fundacji „OIC Poland”. To dzięki niemu oferujemy usługi na najwyższym poziomie, odpowiadające potrzebom nowoczesnego, nieustannie zmieniającego się rynku.
Fundacja „OIC Poland” posiada również certyfikat nr 281/6/SZJ/2018 zgodności Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2015-10 w zakresie świadczenia usług doradczych, szkoleniowych, informacyjnych oraz finansowych w zakresie udzielania pożyczek.


5.    Dzięki Państwa inicjatywom powstało wiele, dziś bardzo znanych podmiotów dydaktycznych, czy może Pani nadmienić coś na ten temat?

Priorytetowym i najważniejszym przedsięwzięciem edukacyjnym Fundacji jest Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, która została powołana przez Fundację „OIC Poland” w 2000 roku z inicjatywy Pani Teresy Bogackiej – Kanclerza WSEI. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie to największa uczelnia niepubliczna we wschodniej Polsce, znana z praktycznego przygotowania do zawodu i szerokiej współpracy z przedsiębiorstwami. Ciesząca się znaczącym prestiżem, będąca liderem pod względem przygotowania absolwentów i otrzymującą najwyższe nagrody za kształcenie na potrzeby rynku pracy.
Fundacja nieustannie projektując i wdrażając innowacyjne przedsięwzięcia szkoleniowo-edukacyjne oraz doradcze, powołała również kilka innych ośrodków, m.in. Centrum Studiów Podyplomowych, Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości KSU, Psychologiczne Centrum Diagnozy i Terapii Fundacji „OIC Poland”, Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli Fundacji OIC Poland, Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych Polski Wschodniej oraz Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych Pogranicza. Fundacja „OIC Poland” pełni również funkcję Koordynatora Systemu Akredytacji Mentorów Biznesu i Instytucji Wsparcia Start-up Kobiet oraz jednocześnie Ośrodka Egzaminacyjnego Mentorów. Prowadzimy również Szkołę Mentorów Biznesu oferując kursy akredytacyjne dla Mentorów Biznesu według programu opartego na wzorcu międzynarodowym.

6.    Realizujecie projekty w ramach UE, czy może Pani wskazać te najważniejsze?

W okresie 2000-2017 Fundacja „OIC Poland” zrealizowała ponad 200 różnych projektów finansowanych ze środków UE, zarówno w ramach programów krajowych jak i międzynarodowych. Oczywiście wszystkie przedsięwzięcia są dla nas ważne, jako że są odpowiedzią na potrzeby rynku pracy i społeczeństwa. Z pewnością wyróżniającymi się przedsięwzięciami są te, które dotyczą finansowego wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w regionie. Fundacja „OIC Poland” od 2009 r. prowadzi Fundusz Pożyczkowy, w ramach którego udzielamy korzystnie oprocentowanych pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców z Lubelszczyzny. Pożyczek również udzielaliśmy ze środków przekazanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Uzupełnieniem oferty Funduszu są również pożyczki dla osób, które dopiero planują otwarcie własnej działalności gospodarczej.
W latach 2009-2018 Fundacja „OIC Poland” udzieliła ponad 300 pożyczek o wartości ponad 18 mln PLN. Drugą istotną grupą projektów są projekty, w ramach których udzielamy bezzwrotnego wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. W ostatnich 10 latach  Fundacja przyznała ponad 500 podmiotom w województwie lubelskim bezzwrotne środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej na kwotę ponad 19 mln PLN.
Już za chwilę rozpoczynamy realizację projektu „Platforma Startowa – Unicorn Hub” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej. Głównym  celem tego  projektu jest wsparcie rozwoju innowacyjnych startupów z Polski Wschodniej, za pomocą kompleksowego programu inkubacji przygotowującego firmy typu startup do wejścia na rynek. Głównie wspierane będą przedsięwzięcia z branż IT/ICT, medycyna/zdrowie publiczne; smart city/transport. Wyselekcjonowane innowacyjne przedsięwzięcia mają szansę na grant w wysokości 800 tys. na wprowadzenie produktu lub usługi na rynek lub też szansę na pozyskanie kapitału prywatnych inwestorów. Łącznie, w programie ma szansę wziąć udział 160 innowacyjnych start-upów.

7.    Są też i takie międzynarodowe projekty? Czego dotyczą?

Nasze projekty międzynarodowe mają na celu upowszechnianie osiągnięć Fundacji, jak również służą transferowi know-how oraz pozyskaniu nowych metod pracy i narzędzi. Rezultaty tej grupy projektów stały się częścią systemu wspierania przedsiębiorstw w krajach UE, umożliwiając przedsiębiorcom rozwój zasobów ludzkich, dobór najefektywniejszych szkoleń do indywidualnych potrzeb. Współpracujemy z organizacjami i firmami z całej Europy. Nasze projekty międzynarodowe zawsze są realizowane w partnerstwie z co najmniej 4 partnerami z różnych krajów europejskich. W ramach tej grupy projektów wypracowaliśmy kilka wystandaryzowanych, psychometrycznych narzędzi elektronicznych do oceny kompetencji pracowników, menedżerów, osób planujących założenie działalności gospodarczej, ale też do diagnozy predyspozycji zawodowych uczniów szkół średnich czy też gotowości do wyjazdu zagranicę w ramach transgranicznej mobilności zawodowej. Narzędzia dedykowane pracownikom i firmom są wykorzystywane przy kompleksowej analizie kompetencji i potencjału firm, do oceny okresowej, planowania rozwoju pracowników, diagnozy potrzeb szkoleniowych. Wszystkie opracowane narzędzia są częścią naszej oferty. W ramach projektów międzynarodowych Fundacja opracowała szereg narzędzi dydaktycznych, elektronicznych gier symulacyjnych, programów szkoleniowych i mentoringowych, które wykorzystujemy w naszej pracy z klientami.
Przykładów takich projektów jest bardzo wiele, projekty comTAL, TrainCoDe, Serfa, Lead3.0  czy LAMOS. Jednym z nich jest również projekt OSTESA EU mający na celu budowanie pozytywnego klimatu organizacyjnego sprzyjającego wysokiej motywacji pracowników i menedżerów oraz podnoszeniu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) poprzez rozwój kompetencji miękkich pracowników.

8.    Jak można skorzystać z Państwa wsparcia?

Nasza oferta jest dostępna na stronie internetowej Fundacji „OIC Poland’ http://www.oic.lublin.pl w dziale aktualności. Zapraszam również do kontaktu z pracownikami Fundacji „OIC Poland” zarówno telefonicznie jak i osobiście.

9.    Jakie są plany na rok 2019 rok.
Oczywiście oprócz realizacji przedsięwzięć będących już na etapie wdrażania, już za chwilę rozpoczynamy realizację 5 nowych projektów krajowych, w tym wspomniana Platforma Startowa - Unicorn Hub” oraz 5 nowych projektów międzynarodowych. Każdy projekt jest nowym wyzwaniem. Jesteśmy również na etapie opracowywania oferty edukacyjnej uruchamianego przez nas Technikum Akademickiego pod patronatem Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Uruchomienie Technikum Akademickiego to jeden z naszych priorytetów na 2019 rok.

Dziękuję za poświęcony czas i życzę sukcesów.
Agnieszka Śliwka

Redaktor

Relating to the social networks, Instagram is still fairly new and there are individuals on the market who do not know the right way to use it properly. This puts many individuals off becoming a member of, however it is not difficult at all.

If they just took the time to have a look at the App and web site, they will see that it's fairly easy to use.

If you want to join Instagram but you might be delay by not understanding easy methods to use it, then it is best to learn forward to know every part there may be to find out about buy automatic instagram likes.

What's Instagram?

Instagram is a social network that works with photos only. While you enroll, you're given a profile and you can fill in some particulars about you, however after that, it is all pictures.

You're taking an image, add it to the App on your cellphone, or to the website on your laptop and then you can provide it a name, some tags, and you'll even apply a filter.

You may select to share the image to different social networks, like Facebook and Twitter, after which when you push share, the picture is live and different folks can see it on your profile.

Associates

Like different social networks, you'll be able to add your friends so that you just see their pictures on your news feed and so they see yours on theirs. They do not should be your pal in real life, but it is higher to begin off with individuals that you simply actually know.

You can additionally add businesses as friends. For example, if you like taking footage of sneakers, then you may add all of the brands and among the famous collectors.

Then different folks with related pursuits will see you on their associates record and they are going to be extra possible so as to add you as their friend. As soon as this happens, you will be branching out and you might have mates who you've got never met in person.

Tags

You could be wondering what a tag is, since it is mentioned above. Nicely, a tag is a describing assertion or name about your image. For instance, if in case you have a picture of a lodge in Las Vegas, you may tag it with the identify of the resort and the location.

A tag always starts off with a hashtag, so it's simple to find. Then, customers will seek for key phrases and your picture will seem in the search outcomes for that tag. Once extra individuals can see your image, you'll start to get a lot more friends.

When you do not add a tag to your image, then nobody will see it. Solely the people who find themselves in your friends record shall be able to see the image. If you need your images to be saved private, then this is wonderful, but if you need extra buddies with related pursuits, then it is best to tag your images.

Restrict

Folks are inclined to go excessive with their tags. They may have an image with over 20 tags on the image. The picture will likely be listed within the search outcomes for these tags, however Instagram will start to limit the quantity of tags you use.

If you want to add extra friends and attain extra individuals, then you need to use your tags wisely. You might be discovering out which tag is the most popular after which importing a picture for that tag.

Zapisz się do newslettera

Zapisz się i bądź na bieżąco. Atrakcyjne oferty usług i produktów. Lokalne wydarzenia, eventy, newsy!
*Podając swój email wyrażasz zgodę na przetwarzanie udostępnionego adresu na cele wysyłki wiadomości informacyjnych o promocjach, ofertach oraz aktualności na www.portalu-msp.pl

Aktualności

  • 1
  • 2
  • 3
Uproszczony wniosek o odroczenie terminu płatności składek/zawieszenie spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty/ zawieszenie spłaty umowy o odroczeniu terminu płatności składek na 3 miesiące

Uproszczony wniosek o odroczenie terminu…

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom  klientów a także w związku z opinią Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów...

Elektroniczna baza podatników VAT

Elektroniczna baza podatników VAT

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku VAT, która zakłada stworzenie jednej głównej bazy podatników VAT...

Innowacja zwycięża w II edycji Konkursu …

  Przed zachodniopomorskimi przedsiębiorcami pojawia się unikalna szansa na nowoczesną kampanię promocyjno-wizerunkową i nawiązanie międzynarodowych kontaktów...

Najnowsze oferty

Grafik do współpracy

Grafik do współpracy

W związku z rozwojem poszukujemy do współpracy ZDALNEJ grafika z ciekawym portfolio.Jesteśmy małą agencją reklamową działającą w Wielkopolsce. Prosimy o przesyłanie...

Sylwetki

  • 1
  • 2
  • 3
Joanna Malinowska-Parzydło

Joanna Malinowska-Parzydło

Joanna Malinowska-Parzydło jest mamą dwójki dzieci, która perfekcyjnie łączy pracę z życiem prywatnym.

Olga Kozierowska

Olga Kozierowska

Od dziecka jest związana ze sceną. W dzieciństwie bardziej interesowała ją muzyka, obecnie występuje jako bizneswoman, dziennikarka oraz trener biznesu...

Magda Stawska - zawód to jej pasja

Magda Stawska - zawód to jej pasja

  Magda Stawska, czyli kobieta z misją, jaką jest osiągać i realizować swój potencjał. Praktyk i teoretyk zarządzania, doświadczona menedżerka z...

Rolnicze newsy

  • 1
  • 2
  • 3
NABÓR wniosków o premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

NABÓR wniosków o premie na rozpoczęcie d…

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła, że od 15.10.2018 do 13.11.2018 można składać wniosek na...

Przez zakaz handlu w niedzielę rolnicy nie mogą sprzedawać plonów!

Przez zakaz handlu w niedzielę rolnicy n…

Zakaz handlu w niedzielę objął także rolników. Swoich zbiorów w ten dzień nie mogą sprzedawać...

Nowa reforma systemu rolnictwa - Plan na bardziej ekologiczną żywność

Nowa reforma systemu rolnictwa - Plan na…

Reforma rolnictwa ekologicznego w UE spowodowała ujednolicenie przepisów, z których niektóre wprowadzono ponad 20 lat...